Statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter

OM024:00/2020 Organ

Målet för nätverket är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna genom att förbättra informationsgången och samarbetet i frågor som rör grundläggande och mänskliga rättigheter inom statsrådets verksamhet.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM024:00/2020

Ärendenummer VN/13668/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 12.2.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 12.2.2020

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Nätverket har till uppgift att

1) följa upp verkställandet av politiken i fråga om grundläggande och mänskliga rättigheter i enlighet med de handlingar om grundläggande och mänskliga rättigheter som godkänts av statsrådet,
2) stärka statsrådets interna samordning och växelverkan i frågor som rör grundläggande och mänskliga rättigheter,
3) följa läget i Finland vad gäller grundläggande och mänskliga rättigheter och med grund i den information som produceras av internationella tillsynsorgan, Europadomstolen, Europeiska unionen, högsta lagövervakare, särskilda sändebud, riksdagens grundlagsutskott, nationella domstolar samt centrala organisationer för grundläggande och mänskliga rättigheter följa upp hur Finland genomför sina förpliktelser och förbindelser på nationell nivå,
4) styra beredningen av den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och övervaka genomförandet av den,
5) följa upp och utarbeta förslag till utrednings- och utvecklingsprojekt med syftet att producera information om hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland samt främja tillgodoseendet av dessa rättigheter,
6) följa upp hur utbildningen i grundläggande och mänskliga rättigheter vid statsrådet ordnas, och
7) delta och påverka i olika diskussioner som förs i Finland om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Sammandrag

Målet för nätverket är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna genom att förbättra informationsgången och samarbetet i frågor som rör grundläggande och mänskliga rättigheter inom statsrådets verksamhet.

Utgångspunkter

I en redogörelse om de mänskliga rättigheterna (SRR 6/2014 rd) som statsrådet lämnade till riksdagen hösten 2014 fastslår man att statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter ska fortsätta arbetet och att man ska säkerställa att samtliga ministerier deltar i nätverkets verksamhet. Utrikesutskottet konstaterar i sitt betänkande om redogörelsen (UtUB 24/2014 rd) att statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter är ett nytt instrument för systematisk uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att det enligt utskottets mening skulle vara motiverat att nätverket blir permanent.

Det nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter som nu har bildats är det tredje i ordningen. Den 22 mars 2012 godkände statsrådet Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter, som utgjorde grunden till statsrådets första nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter som justitieministeriet bildade den 13 juni 2012 för perioden 13.6.2012 - 31.3.2015. Det andra nätverket av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter bildade justitieministeriet den 8 oktober 2015 för mandatperioden 8.10.2015 - 31.12.2019. Nätverket hade bland annat till uppgift att utarbeta Finlands andra nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017 - 2019 (SrP 16.2.2017) och följa upp genomförandet av planen.

Nätverkets verksamhet har etablerats under de två senaste mandatperioderna, och verksamheten har varit till stor nytta för statsrådet såsom en kanal för samordning och informationsutbyte. Nätverkets medlemmar representerar sitt ministerium och sköter således också informationsutbytet och samordningen inom sitt ministerium. Även lagövervakare på högsta nivå samt Människorättscentralen deltar i nätverkets verksamhet i egenskap av självständiga sakkunniga, vilket ger nätverket mervärde.