Nordisk samekonvention

Nordisk samekonvention

OM025:00/2017 Projekt

Avsikten med den nordiska samekonventionen är att främja samernas ställning som urfolk.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM025:00/2017

Ärendenummer OM 1/559/2011, VN/838/2018 , VN/838/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.3.2011 – 19.5.2028

Datum för tillsättande 1.3.2011

Kontaktperson
Emma Borg, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 100
[email protected]

Mål och resultat

Projektets mål är att uppnå en nordisk samekonvention mellan Norge, Sverige och Finland i samråd med respektive lands sameting.

Sammandrag

Avsikten med den nordiska samekonventionen är att främja samernas ställning som urfolk.

Utgångspunkter

Ett utkast till en nordisk samekonvention utarbetad av en expertarbetsgrupp blev klar år 2005. Under ett möte i Helsingfors mellan ministrar ansvariga för samefrågor och samepresidenter 12.11.2008 beslutade man att fortsätta beredningen av en nordisk samekonvention. År 2009 uppgjorde en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet 8.1.2009 en bedömning av förhållandet mellan det nordiska samekonventionsutkastet och Finlands grundlag och övrig nationell lagstiftning samt internationella människorättsförpliktelser som binder Finland. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande 30.11.2009 (OM 2009:18). Ministrarna ansvariga för samiska frågor samt ordförandena för sametingen bestämde om de förfaringssätt enligt vilka man ska gå vidare i ärendet vid ett möte i Stockholm den 22 november 2010. I enlighet med detta tillsatte statsrådet 10.3.2011 den finska förhandlingsdelegationen och gav justitieministeriet befogenhet att till delegationen utnämna behövliga sakkunniga och sekreterare. Utkastet från 2005 användes som utgångspunkt vid förhandlingarna.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Samernas rättigheter

JM 22.5.2017 16.12