DINO II - Demokrati- och människorättsfostran och ungas delaktighet

Projekt för att utveckla demokrati- och människorättsfostran och främja ungas delaktighet (DINO II)

OM030:00/2020 Projekt

Ett av målen i regeringsprogrammet är att främja demokrati- och människorättsfostran och ungas delaktighet samt att skärpa skyldigheten att samråda med de unga. En samordningsgrupp har i uppgift att följa och stödja planeringen och genomförandet av åtgärderna.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM030:00/2020

Ärendenummer VN/5365/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.4.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 23.4.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Mål och resultat

Samordningsgruppen har som mål att samla ihop och samordna de åtgärder som statsrådet fastställt för att främja demokrati- och människorättsfostran och ungas delaktighet och skärpa skyldigheten att samråda med de unga. Syftet är att främja informationsgången, nätverk mellan olika aktörer och synergieffekter mellan olika projekt och åtgärder.

Samordningsgruppens uppgift är att följa och stödja planeringen och genomförandet av de åtgärder som har fastställts inom det nationella demokratiprogrammet, det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik, samt andra program och strategier på statsrådsnivå som stärker demokrati- och människorättsfostran, ungas delaktighet och samråd med de unga. Samordningsgruppen ska också säkerställa informationsgången mellan de olika aktörerna på dessa områden.

Samordningsgruppen arbetar tillsammans med andra projekt som främjar dessa teman. Samordningsgruppen rapporterar om hur åtgärderna framskrider till nationella demokratiprogrammets berednings- och samordningsgrupp, som leds av justitieministeriet, och till tjänstemannaarbetsgruppen inom det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik, som leds av undervisnings- och kulturministeriet.

Sammandrag

Ett av målen i regeringsprogrammet är att främja demokrati- och människorättsfostran och ungas delaktighet samt att skärpa skyldigheten att samråda med de unga. En samordningsgrupp har i uppgift att följa och stödja planeringen och genomförandet av åtgärderna.