Arbetsgruppen för distansdeltagande och möten på nätet i aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag

OM030:00/2021 Lagstiftningsprojekt

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet bereder ett förslag som utformats som en regeringsproposition. Förslaget går ut på att det görs temporära ändringar aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag och lagen om andelslag och att det eventuellt görs ändringar i övrig lagstiftning som har att göra med ändringsförslagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM030:00/2021

Ärendenummer VN/12884/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid – 8.7.2022

Datum för tillsättande 18.5.2021

Lagberedning

RP om distansdeltagande och möten på nätet i aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag

Riksdagens svar EV 79/2022

Regeringens proposition att ändra reglerna i aktiebolagslagen, bostadsbolagslagen och kooperativlagen avseende årsstämman och andelsstämman för att underlätta fjärrdeltagande och möjliggöra fjärrmöten.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 074
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att göra det lättare att delta på distans i aktiebolags, bostadsaktiebolags och andelslags bolagsstämmor samt i andelslags och fullmäktiges möten och att tillåta att möten ordnas på nätet på ett sätt som gör att man kan utnyttja de möjligheter som den nya mötestekniken innebär. Syftet är också att underlätta och skapa större möjligheter för delägare och medlemmar att delta med beaktande av delägarnas och medlemmarnas berättigade förväntningar och olika färdigheter att använda nya sätt att delta. Syftet är dessutom att utreda behovet av ändringar i den övriga lagstiftningen, till exempel i lagstiftningen om handelsregister och värdepapper.

Sammandrag

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet bereder ett förslag som utformats som en regeringsproposition. Förslaget går ut på att det görs temporära ändringar aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag och lagen om andelslag och att det eventuellt görs ändringar i övrig lagstiftning som har att göra med ändringsförslagen.

Utgångspunkter

Utvecklingen inom datakommunikationsförbindelser och mötestjänster samt samfundens och deras delägares och medlemmars färdigheter och kunnande när det gäller att använda dessa tjänster utvecklas på ett sätt som gör att distansdeltagande i möten och ordnande av möten på webben redan nu är ett adekvat alternativ till traditionella möten som ett sätt att ordna ett samfunds beslutsfattande och förbättra delägarnas och medlemmarnas möjligheter till deltagande. Å andra sidan har alla samfund och deras delägare eller medlemmar trots den snabba utvecklingen ännu inte färdigheter för att ordna sitt beslutsfattande eller deltagandet i beslutsfattandet på det här sättet.

De förfaranden som tillåts av de tillfälliga lagar (290/2020 och 677/2020) som införts på grund av de exceptionella pandemiförhållandena 2020–2021 och gäller ordnandet av samfunds möten och av samfundslagstiftningen har märkbart ökat utvecklingen och användningen möjligheterna till distansdeltagande och samfunds kommunikation på nätet. Enligt den information som finns tillgänglig kommer utvecklingen att fortsätta i de möten som ordnas 2021.

I betänkandet från justitieministeriets arbetsgrupp Gruppbaserad medborgarverksamhet 2020 (OM 2020:4) föreslås det att det i föreningslagen ska införas bestämmelser som gör det lättare delta på distans och tillåter möten på nätet som ett alternativ till traditionella föreningsmöten och fullmäktigemöten. Förslaget stöddes under remissrundan. Vad gäller föreningslagen fattas ett separat beslut.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.