Projektet Fakta om diskriminering

OM034:00/2021 Projekt

Projektet Fakta om diskriminering är finansierat ur EU:s REC-program. Projektet syftar till att förbättra insamlingen och tillämpningen av diskrimineringsdata i Finland. Projektet stöder systemet för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet genom att utveckla och testa nya metoder och verktyg för datainsamling och stärka samarbetsstrukturerna för intressentgrupperna.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM034:00/2021

Ärendenummer VN/7903/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.2.2021 – 31.1.2023

Datum för tillsättande 22.4.2021

Mål och resultat

Projektet syftar till att förbättra metoderna och strukturerna för insamling av diskrimineringsdata i Finland. Avsikten är att förbättra tillgången till och användbarheten av informationen i beslutsfattandet. Projektet stöder det system för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet och samarbetet och samordningen mellan intressentgrupperna. Projektet skapar även samarbetsstrukturer för nya intressent-grupper genom att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering.

Projektet har delats in i fyra projektblock. Justitieministeriet ansvarar för genomförandet av samtliga block.

Projektblock 1: Samordning och administration av projektet
I projektblocket ingår allmän samordning och administration av projektet för att verksamheten ska kunna genomföras effektivt.

Verksamhet:
• Ekonomisk uppföljning och regelbunden rapportering i kommissionens projektportal.
• Intern utredning av projektet

Projektblock 2: Effektivisering av samarbetet och samordningen mellan de centrala intressentgrupperna i Finland

Syftet med projektblocket är att stärka samarbetet och samordningen mellan intressentgrupperna. Inom blocket utvecklas metoder och strukturer för att samla in diskrimineringsdata. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering.

Verksamhet:
• Tematiska rundabordssamtal med följande teman: definitioner och kategorier som används vid insamling av diskrimineringsdata, effektivisering av tillgången till data för att tillgodose likabehandling av etniska grupper och HBTIQ-grupper, mätning av strukturell diskriminering, människorättsprinciperna vid insamlingen av data.
• Tematiska informationsblad om resultaten av rundabordssamtalen.

Projektblock 3: Effektivare användning av diskrimineringsdata

Projektblocket syftar till att förbättra tillgången till och användbarheten av diskrimineringsdata i beslutsfattandet. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering samt öka samarbetet och samordningen mellan intressentgrupperna.

Verksamhet:
• Morgonkaffemöten för politiker och beslutsfattare i anslutning till likabehandlingskonsekvenserna av aktuella processer och projekt.
• Utveckling av elektroniska verktyg för att utveckla det kunskapsbaserade beslutsfattandet.
• Videokampanjen Tiesitkö, että (Visste du att).
• Visualisering av data med hjälp av grafik.

Projektblock 4: Multinationellt inlärningsprogram för bättre datainsamling

Syftet med projektblocket är att förbättra metoderna och strukturerna för insamling av diskrimineringsdata och stärka samarbetet och samordningen mellan intressentgrupperna.

Verksamhet:
• Multinationell workshop om olika länders praxis vid insamlingen av diskrimineringsdata.
• Organisationsworkshoppar om erfarenheterna av strukturell diskriminering.
• Förutredning av en översikt av informationskällor. Tema: strukturell diskriminering och utveckling av dess uppföljning.

Sammandrag

Projektet Fakta om diskriminering är finansierat ur EU:s REC-program. Projektet syftar till att förbättra insamlingen och tillämpningen av diskrimineringsdata i Finland. Projektet stöder systemet för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet genom att utveckla och testa nya metoder och verktyg för datainsamling och stärka samarbetsstrukturerna för intressentgrupperna.

Mer om ämnet