Statrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden

OM055:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Justitieministeriet bereder en förordning av statsrådet om delegationen för teckenspråksärenden. Delegationen ska bland annat bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM055:00/2020

Ärendenummer VN/11512/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 9.3.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Tavoite Välfärden främjas och ojämlikheten minskas

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Maria Soininen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 150 072
[email protected]

Mål och resultat

Inrättandet av delegationen för teckenspråksärenden är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Sammandrag

Justitieministeriet bereder en förordning av statsrådet om delegationen för teckenspråksärenden. Delegationen ska bland annat bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ”Ett inkluderande och kunnigt Finland - ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” finns följande skrivning: ”Det ska inrättas en delegation på bred bas med uppgift att bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter (JM).”

Teckenspråkslagen (359/2015) trädde i kraft den 1 maj 2015. I samband med att riksdagen antog lagen förutsatte den att regeringen vidtar åtgärder för att de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska tillgodoses i hela landet på det sätt som avsetts när lagstiftningen om rättigheterna utarbetades.

Delegationen för språkärenden, delegationen för romska ärenden och delegationen för etniska relationer främjar de språkliga rättigheterna och dialogen mellan företrädare för olika språk och myndigheter. Teckenspråkiga har för närvarande inget motsvarande permanent organ inom statsförvaltningen.