Rivning för tillbyggnad i bostadsaktiebolag

OM061:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Justitieministeriet tillsatte 2.10.2017 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta rivning för nybygge på ett sätt som samtidigt tryggar aktieägarnas boende, värdet av bostadsförmögenheten och andra rättigheter som bostadsaktierna ger. Arbetsgruppens betänkande publicerades 8.5.2018.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM061:00/2017

Ärendenummer OM 14/41/2016, VN/917/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 14.9.2016 – 12.2.2019

Datum för tillsättande 14.9.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

RP med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 42/2018
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 43/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  25.10.2018
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 205/2018

I propositionen föreslås det att bolagsstämman ska kunna besluta med en fyra femtedelars kvalificerad majoritet om rivning för nybyggnad, om projektet genomförs så att aktieägarna enligt likställighetsprincipen får nya lägenheter i den nya byggnaden och den besittningsrätt som aktierna ger till aktielägenheten och andra rättigheter och skyldigheter som aktierna ger i bolaget inte ändras. Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074
[email protected]

Mål och resultat

Regeringspropositionen (RP 210/2018 rd) till ändring av lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta beslutsfattandet och genomförandet av rivning för nybygge överlämnades till riksdagen den 25 october 2018.

Sammandrag

Justitieministeriet tillsatte 2.10.2017 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta rivning för nybygge på ett sätt som samtidigt tryggar aktieägarnas boende, värdet av bostadsförmögenheten och andra rättigheter som bostadsaktierna ger. Arbetsgruppens betänkande publicerades 8.5.2018.

Utgångspunkter

Med rivning för nybygge avses att tillväxtområden utvecklas så att man river ner gamla byggnader och i stället bygger nya bostäder. Enligt den gällande lagen om bostadsaktiebolag krävs det ett enhälligt beslut av alla delägare för att en byggnad ska kunna rivas ner. I praktiken utgör detta ofta ett hinder för möjligheterna att koncentrera samhällsstrukturen till den del det gäller bostadsaktiebolagens fastighets- och byggnadsbestånd. Det finns behov att koncentrera samhällsstrukturen genom att riva ner bostadsaktiebolagens gamla byggnader och möjliggöra mer effektiv tillbyggnad som bättre motsvarar de nuvarande boendebehoven. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering är målet att öka valfriheten inom boendet samt svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet. För att uppnå målet ska bl.a. bostadsaktiebolagens beslutsfattande göras smidigare när det gäller grundliga renoveringar och kompletteringsbyggande.