Maksupalvelulainsäädännön uudistaminen (EU-valmistelu)

OM068:00/2023 Projekt

Kommissionen lade den 28 juni 2023 fram ett förslag till förordning om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (COM(2023) 367 final). Samtidigt lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om betaltjänster och e-penningtjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiv 98/26/EG och om upphävande av direktiven (EU) 2015/2366 och 2009/110/EG (COM(2023) 366 final).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM068:00/2023

Ärendenummer VN/23001/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 28.6.2023 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Toni Tähtinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 175
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att uppdatera och revidera det gällande betaltjänstdirektivet (EU) 2015/2366. Europeiska kommissionen har gjort en konsekvensbedömning av det gällande betaltjänstdirektivet. Som ett resultat av bedömningen föreslår kommissionen ändringar i det gällande betaltjänstdirektivet i syfte att förbättra lagstiftningen. Det gällande direktivet har lyckats uppnå sina mål i varierande omfattning. Sedan direktivet trädde i kraft har antalet betaltjänstleverantörer ökat betydligt på marknaden, innovationen har ökat och konsumenternas valmöjligheter blivit mångsidigare. Tack vare bestämmelserna om stark autentisering har man lyckats förebygga och minska bedrägerier. Regleringen behöver dock uppdateras särskilt i fråga om stark autentisering och för att främja bekämpningen av bedrägerier. Dessutom måste regleringen av öppna banktjänster (s.k. open banking) förbättras. Enligt kommissionen måste man även harmonisera genomförandet av lagstiftningen om betaltjänster. De föreslagna ändringarna presenteras i två förslag: det tredje betaltjänstdirektivet och den nya betaltjänstförordningen.

Sammandrag

Kommissionen lade den 28 juni 2023 fram ett förslag till förordning om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (COM(2023) 367 final). Samtidigt lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om betaltjänster och e-penningtjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiv 98/26/EG och om upphävande av direktiven (EU) 2015/2366 och 2009/110/EG (COM(2023) 366 final).

Ytterligare uppgifter