Vaalipooli - Valpoolen - Election Pool

Vaalipooli - Valpoolen - Election Pool -projekt

OM080:00/2020 Projekt

Valpoolen är ett projekt som justitieministeriet genomför 1.12.2020–30.11.2021 för att stärka valen och förvaltningens beredskap att motverka valpåverkan. Projektet finansieras genom EU-kommissionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Syftet med projektet är att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier för att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM080:00/2020

Ärendenummer VN/26110/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.12.2020 – 30.11.2021

Datum för tillsättande 1.12.2020

Mål och resultat

Syftet med projektet är att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier för att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen.

I praktiken ansvarar justitieministeriet för 1) att ta fram ett nätverktyg till stöd för valmyndigheternas arbete 2) att utbilda myndigheter och partier i att främja fria och rättvisa val 3) att delta i EU-samarbete i anslutning till valberedskap.

Sammandrag

Valpoolen är ett projekt som justitieministeriet genomför 1.12.2020–30.11.2021 för att stärka valen och förvaltningens beredskap att motverka valpåverkan. Projektet finansieras genom EU-kommissionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Syftet med projektet är att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier för att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen.

Utgångspunkter

Genom valpåverkan försöker man undergräva medborgarnas tillit till samhället och det demokratiska system och beslutsfattande som är samhällets grund. Valpåverkan kan också ha samband med bredare, planmässig verksamhet eller hybridpåverkan. Syftet med valpåverkan kan bland annat vara att försöka styra den samhälleliga diskussionen. Om diskussionen utgår från påhittade ämnen eller lögner så diskuterar man om fel saker. Om detta inverkar på valresultatet kan konsekvenserna vara skadliga för samhället.

Beredskap är en del av myndigheternas lagstadgade uppgifter. När den omgivande världen ändrar sig ska också myndigheterna oavbrutet bedöma konsekvenserna av ändringarna för det finländska samhället. Ändringarna ska beaktas i all verksamhet. Myndigheterna har berett sig på informationspåverkan redan i flera års tid. Centrala teman vid beredskap för valpåverkan är förtroende och upprätthållande av förtroendet.

Mer om ämnet