Nationellt program för att främja demokrati och deltagande

OM125:00/2023 Projekt

Justitieministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella program för att främja demokrati och deltagande som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Arbetsgruppen ska även samordna genomförandet av detta demokratiprogram i statsrådet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM125:00/2023

Ärendenummer VN/25525/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.11.2023 – 17.4.2027

Datum för tillsättande 13.11.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Liisa Männistö, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 231
[email protected]

Kontaktperson
Nina Suorsa, Asiantuntija
tel. +358 295 150 279
[email protected]

Kontaktperson
Niklas Wilhelmsson, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 348
[email protected]

Mål och resultat

I regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering fastställs att regeringen utarbetar och genomför ett nationellt program för att främja demokrati och deltagande. Särskilda mål är att höja valdeltagandet och stärka barns och ungas delaktighet. Utvecklingen av god praxis för demokrati- och människorättsfostran främjas. Regeringen förstärker en samhällskultur där god diskussion och utbyte av åsikter finns med redan från barndomen för att trygga yttrande- och åsiktsfriheten enligt grundlagen. I regeringsprogrammet fastställs också att ungas delaktighet och regionala jämlikhet främjas bland annat genom att stärka ungdomsfullmäktiges ställning i kommunerna och välfärdsområdena.

Sammandrag

Justitieministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella program för att främja demokrati och deltagande som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Arbetsgruppen ska även samordna genomförandet av detta demokratiprogram i statsrådet.

Utgångspunkter

Regeringens mål är att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering ska nya medel för att värna om dessa grundläggande värderingar utredas på ett fördomsfritt sätt. Regeringen arbetar för ett inkluderande och rättvist samhälle och motverkar differentiering.

Finland är en stark demokrati där medborgarnas allmänna förtroende för de offentliga institutionerna är högt. Vi arbetar stadigt och långsiktigt för att upprätthålla medborgarnas förtroende. Delaktighet och möjligheter att påverka är grunden för det demokratiska samhället. En öppen, lösningsorienterad diskussion och ansvarsfull utövning av offentlig makt bygger den finländska framtiden. Regeringen främjar den samhälleliga dialogen. Den samhälleliga dialogen har en viktig roll också i skolornas demokratifostran. Den omfattande yttrandefriheten ska stödjas och upprätthållas i hela samhället.

Enligt regeringsprogrammet ska Finland i all sin verksamhet främja principerna om demokrati, civilsamhället, de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt rättsstaten. Ett förtroendebaserat samhälle och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper uppkommer när var och en i Finland kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses, på jämställdheten mellan könen och på jämlikheten inför lagen, på icke-diskriminering och på möjligheterna att påverka inriktningen av sitt liv.

Med hjälp av den lokala demokratin påskyndar regeringen en kontrollerad utveckling mot en mer kreativ och dynamisk lokalförvaltning och säkerställer att närdemokratin förverkligas. Målen är att stärka demokratin, delaktigheten och jämlikheten för invånarna i regionen.

Mer om ämnet