Utveckling av uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen

OM164:00/2023 Projekt

I projektet utvecklas och förenhetligas uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen i statsrådet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM164:00/2023

Ärendenummer VN/28664/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 20.6.2023 – 30.6.2027

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku Statsrådets ledning och kommunikation

Kontaktperson
Tuomas Lihr, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 137
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att utveckla och förenhetliga den fortlöpande uppföljningen av lagstiftningen efter det att lagarna har trätt i kraft och separata och mer grundliga utvärderingar. I projektet utvecklar man planeringen och genomförandet av uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen i statsrådet bland annat genom att stärka utbildningen, stödet och samarbetet med berörda parter samt genom att sprida god praxis. Dessutom utreds olika sätt att främja spridningen av information och resultat och förbättra allmänhetens tillgång till information om uppföljningen och utvärderingen.

Sammandrag

I projektet utvecklas och förenhetligas uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen i statsrådet.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska regeringen utveckla lagstiftningens uppföljning och utvärdering. Kanslichefsmötet fastställde i maj 2023 första gången gemensamma anvisningar och verksamhetsmodeller för uppföljning och utvärdering av lagstiftningen för ministerierna. I projektet ska man säkerställa ett effektivt och enhetligt genomförande av principerna och vidareutveckla verksamheten.

Såväl nationellt som internationellt har man märkt att det finns behov att utveckla uppföljningen och utvärderingarna. Uppgifterna om hur den gällande lagstiftningen fungerar och hurdana ändringsbehov det finns är viktiga för att man ska kunna bilda ett kunskapsunderlag för lagberedningen och uppnå målen för regleringen. Uppföljningen och utvärderingen gör också beslutsfattandet mer öppet, ansvarsfullt och godtagbart.

Ytterligare uppgifter