Hoppa till innehåll
Media

Sannings- och försoningskommissionen för samer inleder sitt arbete i Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.24
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte en sannings- och försoningskommission för samer vid sitt allmänna sammanträde den 28 oktober. Arbetet med att tillsätta en sannings- och försoningskommission har fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Ärendet har beretts i nära samarbete mellan företrädare för finska staten, Sametinget och Skoltarnas byastämma. Kommissionens mål är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

”Jag önskar sannings- och försoningskommissionen för samer framgång i det viktiga arbetet. Vårt gemensamma mål är att kommissionens arbete ska öka dialogen och förtroendet mellan samerna och finska staten. Endast genom att förstå vad samerna har upplevt kan vi finna lösningar för framtiden”, säger statsminister Sanna Marin.

”I dag inleds ett viktigt arbete för att utreda konsekvenserna av diskrimineringen av samer och statens assimilationspolitik. Det finns fortfarande problem när det gäller att erkänna och tillgodose samernas rättigheter som urfolk i Finland. Jag hoppas att den här tunga processen leder till konkreta åtgärder som genuint främjar samernas ställning i det finska samhället”, konstaterar Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.

”Sannings- och försoningskommissionen för samer utför ett viktigt men samtidigt tungt arbete. Arbetet kommer att bygga på flera år av omsorgsfullt förberedande arbete för att öka förståelsen och förtroendet mellan samerna och finska staten. Vi önskar kommissionen framgång i arbetet och tillräckliga resurser för ett framgångsrikt arbete”, säger skoltarnas förtroendeman Veikko Feodoroff.

Sannings- och försoningskommissionen för samer är självständig och oberoende i sin verksamhet. Två av dess fem kommissionsledamöter har utnämnts på framställning av statsrådet, två på framställning av Sametinget och en på framställning av Skoltarnas byastämma.

Kommissionsledamöter är

  • doktorand, juris kandidat Heikki J. Hyvärinen
  • förvaltningsmagister Irja Jefremoff
  • ärkebiskop emeritus, teologie doktor Kari Mäkinen
  • arbetslivsprofessor, juris doktor Hannele Pokka
  • filosofie magister Miina Seurujärvi.

Målet för sannings- och försoningsprocessen är att

  • identifiera och bedöma diskriminering av samer och kränkningar av deras rättigheter både i det förflutna och i dag, inklusive statens assimilationspolitik
  • utreda hur dessa påverkar samerna och deras samhälle i dag
  • lägga fram föreslag om hur man kan främja kontakten såväl mellan samerna och finska staten som samerna emellan
  • öka medvetenheten om samerna som Finlands urfolk.

Avsikten är också att finska staten som resultat av sannings- och försoningsprocessen bär sitt ansvar och tillsammans med Sametinget, Skoltarnas byastämma och andra samiska aktörer främjar tillgodoseendet av samernas rättigheter i Finland. Psykosocialt stöd utgör en väsentlig del av sannings- och försoningsprocessen.
 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om sitt arbete. Rapporten med åtgärdsförslag ska överlämnas till statsrådet, Sametinget och Skoltarnas byastämma före den 30 november 2023.

Samernas ställning som urfolk tryggas i Finlands grundlag. Enligt 17 § 3 mom. i grundlagen har samerna såsom urfolk rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Internationella förebilder

Sannings- och försoningskommissioner har sina rötter i 1970-talet. Internationellt har sanningskommissioner eller sannings- och försoningskommissioner tillsatts för processer där man granskar kollektiva oförrätter som skett tidigare i landets historia. Sannings- och försoningskommissioner har tillsatts i cirka 40 länder.
 
Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, Maiju Ranta, planerare, tfn 029 160 272, statsrådets kansli; Tuomas Aslak Juuso, Sametingets ordförande, tfn 040 687 3394; Veikko Feodoroff, skoltarnas förtroendeman, tfn 050 396 1297

Tillbaka till toppen