Hoppa till innehåll
Media

Nya bestämmelser om bostadslån och person-till-person-lån föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 13.56
Pressmeddelande

Det föreslås att särskilda bestämmelser om bostadskrediter tas in i konsumentskyddslagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra ett EU-direktiv som gäller bostadskrediter och sådana konsumentkrediter som har en bostad som säkerhet. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

Enligt förslaget ska kreditgivaren, innan ett bostadskreditavtal ingås, ge konsumenten information om bostadskrediten på en standardiserad blankett. Detta skulle göra det lättare för konsumenten att jämföra de bostadkrediter som bjuds ut. En standardiserad blankett används redan nu i samband med konsumtionskrediter i Finland och i de övriga EU-länderna.

Konsumenten ska ha rätt att frånträda ett bostadskreditavtal inom 14 dagar också när det har ingåtts i kreditgivarens affärslokaler. För närvarande gäller ångerrätten endast bostadskrediter som erbjudits via distansförsäljning och hemförsäljning.

När det gäller konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom föreslås det också nya bestämmelser om kreditanbud, värdering av egendom som ställs som säkerhet för kredit, rådgivningstjänster och krediter i utländsk valuta.

Nytt är att det ska införas ett förbud mot bindningsförfarande som ska gälla alla kreditgivare. Ett villkor för ett kreditanbud får inte vara att konsumenten samtidigt ingår ett avtal om en annan tjänst, till exempel en försäkring, med kreditgivaren eller med en aktör som samarbetar med kreditgivaren. Samerbjudanden, där konsumenten får krediten på förmånligare villkor om han eller hon samtidigt skaffar sig någon annan tjänst, ska dock även i framtiden vara tillåtna, förutsatt att konsumenten kan få krediten också utan att köpa den kompletterande tjänsten.

Bestämmelser om centrala krav på yrkeskompetens för anställda hos de kreditgivare som beviljar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom ska tas in i lagen. Förmedling av sådana krediter ska i framtiden kräva registrering. Finansinspektionen föreslås vara register- och tillsynsmyndighet. I Finland finns det veterligen nu inga sådana kreditförmedlare som är skyldiga att registrera sig.

Nya skyldigheter för förmedlare av person-till-person-lån

Nya bestämmelser föreslås också i fråga om s.k. person-till-person-lån. För att få förmedla sådana lån till konsumenter måste förmedlaren vara registrerad i ett register som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. En näringsidkare som förmedlar sådana lån ska se till att bestämmelserna om konsumentkrediter, såsom bestämmelsen om räntetak, iakttas i kreditförhållandet.

Vid person-till-person-lån är det i allmänhet fråga om ett kreditförhållande mellan två privatpersoner. I Finland finns uppskattningsvis 10-20 förmedlare av detta slag.

Bestämmelserna om ändringar i räntan förtydligas

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ändringar i räntan ska enligt förslaget förtydligas. Räntan på en konsumentkredit ska kunna ändras endast i enlighet med ändringarna av referensräntan och förutsatt att man kommit överens om detta i kreditavtalet. Kreditgivaren ska alltså inte på någon annan grund ha rätt att ändra lånemarginalen eller den totala ränta som tas ut av konsumenten under ett pågående kreditförhållande.

I praktiken har räntan på bostadskrediter också hittills ändrats endast i enlighet med ändringarna av referensräntan, men regleringen beträffande detta har ansetts vara oklar. Samtidigt görs det klart att kreditgivaren har rätt att ta ut marginalen på bostadskrediten i sin helhet också i ett sådant fall att referensräntan är negativ, om man har kommit överens om detta i kreditavtalet.

Dessutom ska bestämmelserna om ändring av de avgifter som tas ut på basis av ett kreditavtal skärpas. Till exempel får en höjning av den direktdebiteringsavgift som tas ut för amortering av krediten inte vara större än den faktiska ökningen i kreditgivarens direktdebiteringskostnader.

De förslag till bestämmelser som gäller person-till-person-lån samt ändring av ränta och avgifter är nationella och baserar sig inte på direktivet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266,
lagstiftningsrådet Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554,
e-post: [email protected]


Tillbaka till toppen