Hoppa till innehåll
Media

Behovet av revidering av bestämmelserna om yttrandefrihetsbrott och allvarligt trakasserande beteende utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2011 7.10
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att granska strafflagens bestämmelser om yttrandefrihetsbrott och olika typer av allvarligt trakasserande beteende samt behovet av att revidera dessa bestämmelser.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering ska arbetsgruppen bedöma om Europadomstolens avgörandepraxis ger anledning att se över regleringen av yttrandefrihetsbrotten. Europarådet uppmanade 2007 medlemsstaterna att stryka hotet om fängelsestraff ur straffbestämmelserna om ärekränkning.

Arbetsgruppen ska också utreda hur moderna kommunikationsmedier kan användas för olika typer av trakasserier eller ofog som riktar sig mot den personliga integriteten, vilka rättsmedel som finns i lagen mot detta beteende och om det finns orsak att effektivisera dessa rättsmedel. Riksdagen förutsatte att denna fråga utreds när den antog en strafflagsändring 2009 som gjorde det straffbart som hemfridsbrott att skicka textmeddelanden till en mobiltelefon i avsikt att störa.

Dessutom ska arbetsgruppen bedöma om den förföljelse som ska kriminaliseras enligt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer kräver ändringar i strafflagen. Enligt konventionen ska ett uppsåtligt och upprepat hotfullt beteende som riktar sig mot en annan person och får honom eller henne att frukta för sin säkerhet kriminaliseras. Detta beteende kallas stalkning efter den engelska benämningen, på svenska förföljelse eller trakasserier.

Arbetsgruppen ska ha sitt förslag klart senast den 16 april 2012.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 1606 7653, och lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 09 1606 7707

Ytterligare upplysningar om projetet (på finska)

Tillbaka till toppen