Hoppa till innehåll
Media

Bekämpningen av organiserad brottslighet ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2013 10.40
Pressmeddelande -

Regeringen ska effektivisera bekämpningen av organiserad brottslighet. Strategin som godkändes i dag den 25 april syftar till att minska organiserad brottslighet och försvaga dess verksamhetsförutsättningar samt hindra den organiserade brottslighetens skadliga verkningar för samhället.

Med organiserad brottslighet avses allvarliga kriminella handlingar och verksamheten präglas av användande av våld samt av penningtvätt. Narkotikabrottsligheten är ett av den organiserade brottslighetens huvudsakliga verksamhetsområden, men under de senaste åren har tyngdpunkten tydligt förskjutits mot ekonomisk brottslighet.

Centralkriminalpolisen uppskattar att det finns ca 80 organiserade kriminella sammanslutningar i Finland. Under de senaste åren har antalet kriminella sammanslutningar ökat och verksamheten har blivit mer internationell och mer yrkesmässig.

Förebyggande åtgärder prioriteras

Enligt de strategiska riktlinjerna ska organiserad brottslighet i första hand förebyggas genom att påverka viljan att låta sig rekryteras och genom att göra det olönsamt att delta i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet.

I strategin uppräknas totalt 20 åtgärder. Myndigheternas kompetens och kunskaper om bekämpning av organiserad brottslighet ska stärkas. Myndighetssamarbetet ska effektiviseras och informationsutbytet mellan myndigheterna och den privata sektorn ska utvecklas, vilket förutsätter lagändringar.

Personer som har kommit i kontakt med organiserad brottslighet uppmuntras att anmäla dessa brott. Det ska förhindras att personer som hör till kriminella sammanslutningar infiltrerar sektorer som är kritiska med tanke på samhällets säkerhet. I detta arbete utnyttjas lagen om säkerhetsutredningar, som möjliggör bedömning av personers tillförlitlighet.

Det ses till att det straffrättsliga ansvaret realiseras genom en effektiv straffprocess. Det ska utarbetas lagstiftning om vittnesskydd och grundas ett samarbetsorgan mellan flera myndigheter för vittnesskyddet. Möjligheten att ta i bruk anonym bevisning ska utredas.

Möjligheterna att få vinst av brottslig verksamhet ska minskas. Det ska satsas på att återfå vinning av brott och indrivningen av fordringar som dömts förverkade ska effektiviseras. Möjligheten att ta i bruk omvänd bevisbörda när vinning av brott döms förverkad ska utredas.

De dömdas möjligheter att leva ett liv utan brott och att lämna en organiserad kriminell sammanslutning ska förbättras under strafftiden. Genom rätt placering av de dömda är det möjligt att förhindra fortsatt brottslig verksamhet.

Statsrådet förutsätter att ministerierna inleder genomförandet eller beredningen av åtgärderna enligt strategin under åren 2013-2015.

Enligt regeringsprogrammet ska bekämpning av organiserad brottslighet effektiviseras. Utgångspunkten är att åtgärderna uppfyller förpliktelsen i regeringsprogrammet om att utreda behovet av en speciallag mot organiserad brottslighet. Tillräckligheten av åtgärderna kommer att bedömas senare, som en del av uppföljningen av programmets genomförande.

Strategin för bekämpning av organiserad brottslighet har beretts i den av justitieministeriet och inrikesministeriet tillsatta ledningsgruppen för bekämpning av organiserad brottslighet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, justitieministeriet, tfn 02951 50248
e-post: [email protected],
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, justitieministeriet, tfn 02951 50548
e-post: [email protected],
avdelningschef Kauko Aaltomaa, inrikesministeriet, tfn 071 878 8550
e-post: [email protected],
polisöversinspektör Jaakko Christensen, inrikesministeriet, tfn 071 878 6950
e-post: [email protected]

Presskonferensen sänds direkt på webben

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen