Hoppa till innehåll
Media

Betaltjänstlagen träder i kraft vid ingången av maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 10.55
Pressmeddelande -

Den nya betaltjänstlagen syftar till att stärka betaltjänstanvändarnas rättigheter och skydd. Förmedlingen av betalningar inom EU effektiviseras, eftersom bankerna måste överföra pengar till utländska konton snabbare än nu. Kundernas ansvar för obehörig användning av kreditkort och andra betalningsmedel begränsas och möjligheterna att få information om betalningstransaktioner förbättras. Lagen som träder i kraft vid ingången av maj baserar sig på EU:s direktiv om betaltjänster.

De nya bestämmelserna gäller gireringar, direktdebiteringar, bank- och kreditkortsbetalningar samt vissa betalningar med mobiltelefon. Lagen gäller inte kontantbetalningar.

Reformen påskyndar avsevärt betalningar som sker mellan EU-länderna. Reformen gäller även Norge, Island och Liechtenstein. Enligt den nya lagen ska bankerna överföra pengar till utländska konton inom tre arbetsdagar, då tidsfristen hittills har varit fem arbetsdagar. Från början av år 2012 ska pengarna överföras inom en arbetsdag. Inhemska betalningar inom Finland har redan tidigare i allmänhet överförts på kortare tid än vad de nya bestämmelserna förutsätter.

Ansvaret för en kund som behandlat sitt kort vårdslöst för obehörig användning av kreditkortet eller något annat betalningsmedel begränsas till 150 euro. Hittills har det inte funnits någon övre gräns för ansvaret. Den övre gränsen tillämpas dock inte om kundenhar handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. Exempel på grov vårdslöshet är att kreditkortet och den till kortet hörande koden har förvarats i samma plånbok.

Nytt är också det att betalningsmottagaren har möjlighet att ta ut de faktiska kostnaderna för användningen av betal- eller kreditkortet direkt av användaren. Kunden ska dock alltid ges förhandsinformation om detta. Målet är att bättre transparens i prissättningen ska sänka provisionerna för kortbetalningar och öka konkurrensen. Då dessa kostnader hittills har ingått i priserna på produkterna har alla kunder varit med och betalat dem.

Syftet med lagen är att behandla betaltjänstleverantörerna lika och skydda konsumenternaenligt lika grunder oavsett vem som förmedlar betalningen. Därför gäller lagen också betalningar som görs via mobiltelefon när teleföretaget fungerar enbart som betalningsförmedlare. Den nya lagen förbättrar väsentligt kundernas möjligheter att få information, eftersom en kund som betalat t.ex. parkeringsavgifter eller köp från en automat per mobiltelefon har rätt att få en betydligt noggrannare specifikation av sina betalningar än för närvarande. För att teleföretagen ska hinna anpassa sina system till den nya situationen tillämpas lagen på deras fakturaspecificeringar först från ingången av september.

Finansinspektionen och konsumentombudsmannen ska övervaka att betaltjänstlagen efterlevs.

I samband med godkännandet av lagen förutsatte riksdagen att regeringen noga bevakar hur bestämmelserna påverkar it-samhällets utveckling och utbudet av e-tjänster och i förekommande fall vidtar åtgärder för att ändra EU-lagstiftningen.


Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Europeiska kommissionens broschyr om betaltjänstsdirektivet(tillsvudare enbart på engelska, tyska och franska)

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen