Hoppa till innehåll
Media

Brottsmisstänktas rätt till tolkning och översättning ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 10.49
Pressmeddelande -

Det föreslås förbättringar i brottsmisstänktas och åtalades rätt till tolkning och till översättning av handlingar då personen inte förstår det språk som används i det straffrättsliga förfarandet. Genom de föreslagna reformerna genomförs det så kallade tolkningsdirektivet som ska tillämpas inom hela EU i oktober. Genom propositionen ändras inte de rättigheter som en person har med stöd av språklagen eller samiska språklagen. Regeringspropositionen överlämnades till riksdagen den 6 juni.

Enligt propositionen ska domstolen inom skälig tid ge en misstänkt som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkig en avgiftsfri översättning av stämningsansökan, domen och häktningsbeslutet. En misstänkt ska också ha rätt att få en översättning av beslutet om anhållande av polisen. En översättning ska även ges av andra väsentliga handlingar, om den behövs för att bevaka svarandens rättigheter.

Handlingarna ska också kunna översättas muntligt, om inte svarandens rättsskydd kräver att handlingen översätts skriftligt. Domstolen och polisen ska se till att svaranden får tillräcklig information om sitt rätt till översättning.

För att trygga kvaliteten på tolkningen och översättningen föreslås det i propositionen att som tolk eller översättare får anlitas en redbar och annars för detta uppdrag lämplig person som har den skicklighet som krävs för uppdraget. Förundersökningsmyndigheten eller domstolen ska utse en ny tolk eller översättare för uppdraget, om en parts rättsskydd kräver det.

De föreslagna reformerna kommer att öka kostnaderna för tolkning och översättning vid tingsrätterna och hovrätterna. För närvarande översätts skriftligt under hälften av de stämningsansökningar som gäller utländska svarande. Andra handlingar översätts i huvudsak muntligt. De årliga kostnaderna för tolkning och översättning uppskattas öka med cirka 800 000 euro, dvs. med cirka 30 procent.

EU har också utarbetat ett direktiv om brottsoffers rättigheter som bl.a. innehåller bestämmelser om brottsoffers rätt till tolkning och översättning. Brottsofferdirektivet ska genomföras i EU-länderna senast i november 2015.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438,
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen