Hoppa till innehåll
Media

Demokratipolitiskt handlingsprogram betonar lika möjligheter att delta

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2017 13.52
Pressmeddelande

Idag godkände regeringen som ett principbeslut ett demokratipolitiskt handlingsprogram för 2017?2019. Handlingsprogrammets syfte är att främja och konkretisera medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Programmet utgår från riktlinjerna i den demokratipolitiska redogörelsen från 2014.

I handlingsprogrammet betonas särskilt lika möjligheter till och nya former för deltagande. Det pågår historiskt omfattande reformer av förvaltningen i Finland och det allmänna debattklimatet har skärpts, bland annat till följd av flyktingkrisen. Demokrati är en av Finlands starka sidor och målet är att det ska vara så också i framtiden. Demokratin måste därför uppdateras till exempel genom bättre möjligheter att delta och genom att den offentliga servicen utvecklas ur användarnas perspektiv.

Det demokratipolitiska handlingsprogrammet hänger särskilt ihop med följande prioriteringar i regeringsprogrammet: hälsa och välfärd, digitalisering, avveckling av normer och strukturpolitiska reformer.

I handlingsprogrammet ingår sammanlagt 37 projekt som fördelas mellan olika ministeriers förvaltningsområden.

För att stödja jämlikt deltagande ska det göras en utredning om ibruktagande av internetröstning i val och folkomröstningar. Demokratitjänsterna på webben ska utökas med webbplatsen perustapuolue.fi där man kan underteckna anhängarkort för partiregistrering. På webbforum för allmänheten ska det samlas in synpunkter på behovet av att utveckla demokratin och med hjälp av undersökningar utreds det vad det har för konsekvenser på det politiska deltagandet när samhället internationaliseras.

Verkställandet av den nya kommunallagen och kommunernas framtida roll ska stödjas. Inom projektet Framtidens kommun skapas det en vision för kommunen 2030. Allmänhetens tillgång till information om social- och hälsovårds- och landskapsreformen måste tryggas. I de framtida landskapen skapas det goda förutsättningar för invånarnas deltagande, till exempel genom ett system för landskapsinitiativ.

Öppenheten i lagberedningen och förfaranden för samråd med medborgarna ska förbättras med hjälp av digitala verktyg. Förutsättningarna för organisations- och volontärverksamhet utvecklas genom att administrativa förfaraden förnyas och underlättas.

För att förbättra demokratifostran och debattklimatet i samhället erbjuds utbildning åt undervisningspersonal till exempel om att ingripa i hatretorik och stärka demokratiska värderingar och delaktighet.

Ministerierna rapporterar om hur projekten framskrider till statsrådets demokratinätverk som i slutet av regeringsperioden gör ett sammandrag av hur handlingsprogrammet genomförts.

Ytterligare upplysningar: Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50348, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen