Hoppa till innehåll
Media

Tilläggspåföljderna vid villkorligt fängelse skärps vid ingången av 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2019 14.01
Pressmeddelande

Systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse skärps den 1 januari 2020. I och med reformen kan också vuxna, dvs. de som hade fyllt 21 år när de begick brottet, som tilläggspåföljd vid ett villkorligt fängelsestraff dömas till övervakning.

I nuläget kan övervakning dömas ut som tilläggspåföljd vid villkorligt fängelse endast för gärningsmän som är under 21 år. Reformen syftar till att förebygga återfallsbrottslighet och öka kännbarheten av straffet.

I fortsättningen kan vuxna dömas till villkorligt fängelse förenat med övervakning, om det behövs för att förhindra återfall i brott med beaktande av deras tidigare brottslighet och personliga förhållanden samt de omständigheter som har lett till brottet. I dessa fall är det ofta fråga om missbrukare som håller på att hamna i en brottsspiral. Övervakning kan dömas ut också på den grunden att enbart villkorligt fängelse inte kan anses vara ett tillräckligt straff för brottet.

Längden av den övervakning som förenas med villkorligt fängelse är ett år och tre månader. Det är inte fråga om elektronisk övervakning t.ex. med hjälp av en fotboja. Övervakningen omfattar möten med övervakaren samt vid behov deltagande i t.ex. Brottspåföljdsmyndighetens programverksamhet som syftar till att förebygga återfall i brott. Övervakningen av vuxna kan dessutom omfatta öppen vård eller rehabilitering.

Systemet effektiveras också genom att det maximala timantal för samhällstjänst som döms ut som tilläggspåföljd höjs från nuvarande 90 timmar till 120 timmar. Återstoden av övervakningstiden för en vuxen kan förvandlas till ett kort fängelsestraff i fall där den dömde grovt bryter mot sina skyldigheter i samband med övervakningen.

Det uppskattas att det till följd av ändringarna kommer att dömas ut övervakning till högst 800 personer per år. Kostnaderna uppskattas till högst 3,7 miljoner euro per år.

Ytterligare information: Tuuli Herlin, specialsakkunnig, tfn 02951 50602, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen