Hoppa till innehåll
Media

Elektroniskt övervakningsstraff ska införas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2011 12.48
Pressmeddelande -

En ny straffrättslig påföljd, övervakningsstraff, ska införas i Finland. Den dömde får avtjäna sitt straff utanför fängelse, men han eller hon övervakas under straffet både elektroniskt med hjälp av tekniska anordningar och genom kontrollbesök. Bestämmelserna gör det möjligt att övervakningen med hjälp av den nya tekniken kan inledas i öppna anstalter redan från och med ingången av maj. Den nya lagstiftningen träder i kraft i sin helhet vid ingången av november.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på fredagen den 8 april.

Övervakningen i öppna anstalter inleds först därför att man före införandet av det helt nya straffet vill få erfarenhet av de praktiska arrangemangen vid den elektroniska övervakningen samt av den teknik som övervakningen förutsätter. Valet av tekniken bereds som bäst av en projektgrupp tillsatt av justitieministeriet.

Elektroniska övervakningsmetoder ska underlätta uppföljningen av hur fångar i öppna anstalter rör sig. Med samma teknik ska man övervaka även de arbetsplatser och verksamhetsställen utanför det egentliga området för den öppna anstalten som fångarna regelbundet besöker. Brottspåföljdsmyndigheten ska fatta beslut om i vilka anstalter det nya systemet ska tas i bruk.

Övervakningsstraff i stället för fängelsestraff på högst sex månader

Ett övervakningsstraff kan dömas ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader, om den dömde bedöms klara sig av det. Riksdagen sänkte maximigränsen med två månader från åtta månader föreslagit av regeringen, för man vill få erfarenhet av det nya straffet innan det i större utsträckning tas i bruk.

Den som dömts till ett övervakningsstraff är skyldig att följa ett dagsprogram som fastställts för honom eller henne och att iaktta bestämda begränsningar av rörelsefriheten. Straffet kan innefatta arbete, utbildning, rehabilitering eller annan verksamhet för att främja den dömdes funktionsförmåga. Den dömde är skyldig att vistas i sin bostad vid alla tillfällen då han eller hon inte har någon på förhand bestämd grund att avlägsna sig därifrån. Övervakningsstraffet förutsätter också absolut drogfrihet, som kontrolleras genom drogfrihetsprov.

Påföljden är främst avsedd för personer som inte tidigare har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff eller övervakningsstraff. Till exempel sexualbrott eller misshandel som har riktats mot gärningsmannens sammanboende kan utgöra ett hinder för utdömandet av övervakningsstraffet. Grova våldsbrott har redan på grund av deras straffskala uteslutits från påföljdens användningsområde. Utdömandet av övervakningsstraffet förutsätter också samtycke av både den dömde och hans eller hennes familjemedlemmar.

Dessutom förutsätter utdömandet av övervakningsstraffet att påföljden anses vara motiverad för att upprätthålla eller främja gärningsmannens sociala färdigheter. Domstolen gör sin bedömning på basis av en utredning och verkställighetsplan utarbetade av Brottspåföljdsmyndigheten.

Upprepade eller allvarliga brott mot villkoren för övervakningsstraffet leder i regel till att straffet förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Övervakningsstraffet är en samhällspåföljd, som med avseende på strängheten ligger mellan samhällstjänst och ett ovillkorligt fängelsestraff. En fördel med straffet är att det är lättare för den dömde att behålla sin arbets- eller studieplats och bostad samt att upprätthålla sina sociala relationer and sin ekonomiska ställning. Påföljden kan också innefatta till exempel missbrukarrehabilitering. Allt detta minskar risken för utslagning och främjar den dömdes möjligheter att anpassa sig i samhället. En annan fördel är straffets förmånlighet: det uppskattas att en övervakningsstraffdag medför kostnader på cirka 60 euro, medan en fängelsedag för närvarande kostar 171 euro.

Det har uppskattats att 600-700 personer ska årligen dömas till påföljden. Således ska det dagliga antalet personer som avtjänar straffet vara 110-120 efter att påföljden har uppnått sin planerade fulla omfattning. Målgruppen är främst personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri och stöldbrott.

Internationellt är den mest allmänna tekniken för elektronisk övervakning ett band som bygger på användningen av radiofrekvenstekniken och som fästs i den övervakades vrist eller handled och som har kontakt med en uppföljningsanordning i den övervakades bostad. Ett annat allmänt använt alternativ är satellitbaserad positionering. Dessa tekniker kan även förenas.

När riksdagen antog lagen förutsatte den att införandet av straffet inte får medföra extra kostnader till kommunerna. Justitieministeriet ska dessutom till lagutskottet ge en utredning om verkställigheten av lagstiftningen inom två år från lagens ikraftträdande.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 09 1606 7892

Tillbaka till toppen