Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar i rättsskyddet för misstänkta eller åtalade barn inom EU föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2014 11.50
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till direktiv som gäller processuella rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller åtalade i straffrättsliga förfaranden. Syftet med att komma överens om gemensamma miniminormer för dessa rättigheter är att göra det lättare att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.

Det föreslagna direktivet ska tillämpas på barn som är misstänkta eller åtalade i straffrättsliga förfaranden eller föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder. Med barn avses en person som är yngre än 18 år eller var det när förfarandet inleddes.

Finlands lagstiftning innehåller i hög grad motsvarande bestämmelser som förslaget till direktiv när det gäller rättigheter för och bemötande av misstänkta eller åtalade barn under det straffrättsliga förfarandet. Bestämmelserna lämpar sig i allmänhet för situationer då den misstänkte eller åtalade är yngre än 18 år när bestämmelsen tillämpas. Bestämmelserna i det föreslagna direktivet ska tillämpas också på en sådan misstänkt eller åtalad som var yngre än 18 år när förundersökningen inleddes.

Statsrådet förhåller sig positivt till att man på unionsnivå skapar minimiregler som uppfyller de krav på en rättvis rättegång som anges i Europarådets människorättskonvention när det gäller processuella rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller åtalade i straffrättsligt förfarande.

Behandlingen av förslaget till direktiv har ännu inte inletts i rådets arbetsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438 (e-post: fö[email protected])

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen