Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Propositionsutkast: Upprepade bötesbrott ska kunna leda till förvandlingsstraff

Justitieministeriet
7.6.2018 15.03
Pressmeddelande

Användningsområdet för förvandlingsstraff för böter ska utvidgas. I justitieministeriets utkast till regeringens proposition föreslås att om en person upprepade gånger gör sig skyldig till likartade förseelser ska förseelsen handläggas i domstol. Då kan bötesstraffet förvandlas till fängelse om böterna inte betalas.

Utvidgandet av användningsområdet för förvandlingsstraff är en del av justitieminister Antti Häkkänens åtgärdspaket för att skärpa straffen. I budgetmanglingen i april anvisades det 10,8 miljoner för genomförandet av reformen.

- Bara med tanke på systemets trovärdighet är det viktigt att straffansvaret förverkligas. Enligt lagutkastet ska polisen föra ett bötesbrott till tingsrätten, om den som upprepade gånger gjort sig skyldig till bötesbrott visar tydlig likgiltighet. Med upprepade brott ska avses sju likartade bötesbrott under ett år. I dessa fall är det motiverat att straffet i sista hand avtjänas i fängelse. Det här är ett viktigt element då det gäller att stärka påföljdssystemets trovärdighet, säger minister Häkkänen.

Böter som förelagts av en domstol kan förvandlas till fängelse, men inte böter som förelagts av polisen. Det nuvarande systemet har ansetts vara orättvist i sådana fall där en person upprepade gånger gör sig skyldig till bötesbrott, men eftersom böterna har dömts ut i strafforderförfarande kan de inte förvandlas till fängelse,.

Förvandlingsförhållandet ändras

I propositionsutkastet föreslås också att förvandlingsförhållandet för böter ändras så att fyra dagsböter ska motsvara en dag i fängelse. För närvarande motsvarar tre dagsböter en dag i fängelse.

Därtill föreslås att böter på högst 20 dagsböter inte ska kunna förvandlas till fängelsestraff. På detta sätt skulle de lindrigaste bötesstraffen inte omfattas av förvandlingssystemet. Vidare föreslås att minimilängden för förvandlingsstraff höjs från fyra till fem dagar i fängelse och att maximilängden sänks från 60 till 40 dagar i fängelse.

Enligt förslaget kan ett bötestraff inte förvandlas till fängelse, om det brott som har föranlett böterna har begåtts innan gärningsmannen hade fyllt 18 år. Detta motsvarar nuvarande praxis och den allmänna principen om att minderåriga enbart i undantagsfall ska dömas till fängelse.

Det genomsnittliga fångtalet förväntas öka med 30

Antalet sådana upprepade brott som avses i förslaget skulle enligt polisens och åklagarväsendets uppskattning uppgå till 9 600 per år. I de flesta fall är det sannolikt att det oftast handlar om snatteri och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

De upprepade gärningarna hopar sig i typiska fall på samma personer. Till exempel år 2017 fanns det cirka 900 personer som gjort sig skyldiga till snatteri över sju gånger. Dessa ärenden ska i fortsättningen inte handläggas i strafforderförfarande utan i rättegång. Reformen förväntas öka det genomsnittliga fångtalet med drygt 30 fångar.  

Polisens, åklagarens, domstolarnas och brottspåföljdsmyndighetens kostnader uppskattas öka med minst 10,8 miljoner euro till följd av reformen.

Utkastet till regeringens proposition har skickats på remiss.

Ytterligare upplysningar: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50520, e-post [email protected]

Utkast till regeringens proposition i utlåtande.fi

Tillbaka till toppen