Hoppa till innehåll
Media

EU vill utveckla bestämmelserna om näthandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2016 13.35
Pressmeddelande
EU vill utveckla sina bestämmelser om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning samt om tillhandahållande av digitalt innehåll. Man vill genom en enhetlig reglering skapa förutsättningar för en utvidgning av handeln på nätet. Statsrådet har i dag till riksdagen sänt de förslag till direktiv om digitala avtal som EU-kommissionen lade fram i december.

De föreslagna bestämmelserna om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning motsvarar till största delen de nuvarande bestämmelserna i direktivet om försäljning av konsumentvaror och garantier. En betydande ändring är dock att det nya direktivet enligt förslaget ska innebära fullständig harmonisering, dvs. en medlemsstat har inte rätt att avvika från bestämmelserna i direktivet till förmån för konsumenterna.

Bestämmelserna om digitalt innehåll är helt nya på EU-nivå och Finland, i likhet med de flesta andra EU-länder, har inga specialbestämmelser om sådana nyttigheter.

Digitala produkter är bl.a. datorprogram, olika medieinnehåll som laddas ner och olika slags kommunikationstjänster.

Statsrådet anser att harmoniseringsåtgärder som går utöver den nuvarande lagstiftningen i princip kan medföra förbättrade förutsättningar för företagen att bedriva gränsöverskridande handel inom EU. Detta kunde öka konkurrensen vid tillhandahållandet av varor och digitalt innehåll också i Finland, vilket är positivt också ur konsumenternas synvinkel. Att skapa egna specialbestämmelser för såväl distansförsäljning av varor som handeln med digitala nyttigheter skulle å andra sidan göra rättssystemet komplicerat och försvåra företagens, konsumenternas och myndigheternas verksamhet.

Förhandlingar om förslagen till direktiv håller på att inledas i en EU-arbetsgrupp.

Ytterligare information:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264 (e-post: [email protected]), och lagstiftningsrådet Katri Kummoinen (anträffbar 1.2), tfn 02951 50266 (e-post: [email protected])

Tillbaka till toppen