Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av ändringar till följd av EU-direktivet om paketresor inleds

Utgivningsdatum 6.6.2016 14.50
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av EU-direktivet om paketresor. Syftet med det nya direktivet om paketresor är att förbättra konsumentskyddet och underlätta ett gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster. Strävan är också att näringsidkare som tillhandahåller likartade kombinerade tjänster på samma marknader ska vara i en konkurrensmässigt jämlik ställning.

Direktivet utvidgar definitionen av paketresor så att det även gäller nya slag av kombinationer av resetjänster. Som paketresor kan betraktas t.ex. sådana kombinationer av tjänster som resenären själv sammanställer på webben genom att inom 24 timmar ingå separata avtal med enskilda resetjänsteleverantörer. Ett villkor för att dessa ska betraktas som paketresor är att resenären använder sådana med varandra länkade onlinebokningar där passagerarens namn, betalningsuppgifter och e-postadress överförs från en tjänsteleverantör till en annan. I direktivet beaktas den förändrade resemarknaden och de nya distributionskanalerna bättre än hittills.

Det nya direktivet om paketresor ska genomföras nationellt senast i januari 2018. Ändringar kommer att behövas åtminstone i lagen om paketresor och i lagen om paketreserörelser.

Ytterligare upplysningar:
Riitta Haapasaari, specialsakkunnig, tfn 02951 50139

EU-direktivet om paketresor - projektsidan (på finska):

Tillbaka till toppen