Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna att bekämpa bedrägerier riktade mot EU-medel förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 13.34
Pressmeddelande

De lagändringar som förutsätts för att genomföra direktivet om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen, det så kallade direktivet om EU-bedrägerier, träder i kraft den 1 april 2019. Direktivet gäller bland annat skatte- och subventionsbedrägerier riktade mot EU:s medel.

Ändringarna syftar bland annat till att förbättra möjligheterna att förhindra och utreda sådana brott för vilka det behövs gränsöverskridande samarbete. Direktivet är av betydelse även för europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som inleder sin verksamhet inom de närmaste åren, eftersom EPPO för sin del kommer att svara för utrednings- och lagföringsåtgärder vid brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Kravet på dubbel straffbarhet som förutsättning för tillämpning av finsk straffrätt slopas i fråga om sådana brott riktade mot EU:s finansiella intressen som begåtts utanför Finland, om brottet har begåtts av en finsk medborgare eller en person som vid gärningstidpunkten eller när rättegången inleds är varaktigt bosatt i Finland.

I strafflagen intas en ny straffbestämmelse som gäller riksdagsledamöter. Bestämmelsen kan tillämpas på en riksdagsledamot vars uppgift är att förvalta penningmedel eller annan egendom och som i denna uppgift reserverar, anvisar, betalar ut eller använder denna egendom i strid med egendomens syfte för att skada unionens finansiella intressen som definieras i direktivet. Det föreskrivs också om en grov gärningsform.

I fråga om subventionsmissbruk föreskrivs det om en grov gärningsform som tillämpas då det subventionsbelopp som är föremål för brottet är synnerligen stort.

Straffbestämmelserna om missbruk av tjänsteställning och grovt missbruk av tjänsteställning kan mer omfattande än för närvarande tillämpas på en utländsk tjänsteman om gärningen utgör sådan förskingring som avses direktivet.

Juridiska personer, det vill säga företag eller sammanslutningar, kan i fortsättningen dömas till straff för skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri som avser mervärdesskatt. Dessutom tillämpas juridiska personers straffansvar även på bedrägeri och grovt bedrägeri, om gärningen utgör ett sådant bedrägeri mot EU:s finansiella intressen som avses i direktivet.

Statens revisionsverk är utöver sina nuvarande anmälningsskyldigheter skyldigt att underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska unionens andra behöriga myndigheter om brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Avsikten är att ikraftträdandet av lagändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 29 mars.

Ytterligare information: Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 02951 50380, [email protected]

Stadsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen