Hoppa till innehåll
Media

EU vill modernisera betaltjänsterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2023 14.05
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår att regleringen av betaltjänster ska ses över. Syftet med det nya betaltjänstdirektivet och den nya betaltjänstförordningen är bland annat att förbättra konsumentskyddet och konkurrensen. Statsrådet ställer sig huvudsakligen positivt till förslagen men framhåller att ändringsförslagen måste stå i rätt proportion till målen och att övergångsperioden måste vara tillräckligt lång.

Europeiska kommissionen vill med sina reformförslag harmonisera lagstiftningen om institut för elektroniska pengar och andra betalningsinstitut och samtidigt förbättra tillgången till kontanta pengar. Genom förslaget förbättras skyddet av dem som använder betaltjänsterna, förtroendet för tjänsterna stärks och den öppna bankverksamhetens konkurrenskraft stimuleras. Avsikten är också att förbättra villkoren för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar.

Statsrådet förhåller sig huvudsakligen positivt till förslagen. Statsrådet understöder i synnerhet avsikten att stärka användarnas förtroende för betaltjänsterna och skyddet mot missbruk.

Statsrådet anser emellertid att man under förhandlingarna grundligt bör utvärdera om målen verkligen uppnås genom de föreslagna ändringarna. Ändringarna ska inte medföra en oskälig administrativ eller ekonomisk börda för betaltjänstleverantörerna. Överlappande bestämmelser bör också undvikas. Statsrådet lyfter också fram att tidsfristerna för genomförandet av förslagen och övergångsperioderna ska vara tillräckliga långa.

Ytterligare information: Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 015, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen