Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar i tågresenärers rättigheter inom EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2017 13.30
Pressmeddelande

Samtidigt som järnvägssektorns konkurrenskraft ökas vill man förbättra tågresenärers rättigheter inom EU. Statsrådet har sänt ett förslag till EU:s förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer till riksdagen. Förslaget lades fram av kommissionen i september.

Om den föreslagna förordningen antas upphäver den EU:s gällande så kallade järnvägsansvarsförordning från år 2007. Syftet med förslaget är att uppdatera förordningens bestämmelser så att de motsvarar förändringarna i omvärlden och unionslagstiftningen nu när järnvägsmarknaden har öppnats för konkurrens.

Förslaget innehåller ett antal förslag till ändringar av den gällande förordningen. De viktigaste av dem gäller begränsning av möjligheterna till undantag från tillämpningsområdet och förbättring av rättigheterna för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Förslaget innehåller en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering vid prissättning av biljetter, det vill säga att biljetter ska erbjudas utan diskriminering på grundval av kundens nationalitet eller hemvist. Resenärernas tillgång till information om deras rättigheter och själva resan förbättras bland annat vid resor som omfattar flera delar.

I Finland innebär förslaget generellt sett inga väsentliga förbättringar i skyddet för resenärer, eftersom Finland inte har utnyttjat alla de möjligheter till undantag som den gällande förordningen tillåter. Rättigheterna för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet att få information i ett tillgängligt format förbättras. Personalens utbildning i medvetenhet om funktionshinder blir mer omfattande.

Trots att det ur ett finländskt perspektiv inte har kommit fram några väsentliga brister i den gällande förordningens bestämmelser, anser statsrådet att en uppdatering av förordningen är motiverad för att främja skyddet för resenärer i EU:s medlemsstater och för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor mellan järnvägsföretagen. Det finns dock frågor kring flera av de enskilda bestämmelserna som bör klargöras under de fortsatta förhandlingarna. 

Ytterligare information: Katri Kummoinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 0295150266, e-post: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset (på finska)

Tillbaka till toppen