Hoppa till innehåll
Media

Kommitté önskar främja förverkligandet av samernas självbestämmanderätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2021 16.11
Pressmeddelande

Den kommitté som bereder en ändring av sametingslagen har färdigställt sitt förslag till lagändringar. Syftet med ändringarna är att främja förverkligandet av samernas självbestämmanderätt samt förbättra ramarna för samernas språkliga och kulturella autonomi och för sametinget.

Kommittén föreslår i sitt betänkande att förutsättningarna för anteckning i vallängden för sametinget omarbetas och att vallängden upprättas på nytt utifrån de reviderade kriterierna. Avsikten är att stärka samernas rätt att som urfolk själva bestämma vem som är same. Bakom de föreslagna ändringarna ligger Finlands skyldighet att bringa sametingslagen i överensstämmelse med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och att förhindra framtida överträdelse av konventionen.

Det föreslås att definitionen av same, alltså 3 § i sametingslagen, som gäller rätten att rösta i val till sametinget ändras så att språkkriteriet i paragrafen utvidgas till fjärde generationen och att det så kallade lappkriteriet stryks. Enligt förslaget ska det i paragrafen uttryckligen vara fråga om rätten att rösta och ställa upp som kandidat i val till sametinget, och inte att definiera vem som överhuvudtaget ska betraktas som same. Bestämmelsen motsvarar i hög grad även bestämmelsen om vallängden för sametinget i den paraferade nordiska samekonventionen från 2017.

- Det är viktigt att vi snabbt rättar till den nuvarande situationen och ser till att Finland i fortsättningen till fullo tryggar samernas grundläggande och mänskliga rättigheter, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- FN:s människorättskommitté har betonat att Finland är skyldigt att rätta till den pågående kränkningen av de mänskliga rättigheterna med respekt för samernas rätt att utöva intern självbestämmanderätt. Detta står helt i linje med kommitténs uppdrag, och det gläder mig att resultatet återspeglar viljan att stärka samernas självbestämmanderätt, säger sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.

Betänkandet innehåller också andra förslag. Det föreslås att bestämmelserna om val till sametinget ses över för att underlätta röstningen i sameområdet som präglas av långa avstånd. Kommittén föreslår till exempel att man inför ett ambulerande röstningsställe och att det i varje kommun i sameområdet i fortsättningen ska finnas fler än ett röstningsställe.

Ändringssökandet i ett ärende som gäller anteckning i vallängden föreslås bli ändrat så att den första egentliga besvärsinstansen är en självständig och oberoende besvärsnämnd. Besvärsnämnden ska finnas i anslutning till sametinget och utnämnas på förslag av sametinget. Ändring i besvärsnämndens beslut ska sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Det föreslås att bestämmelsen om myndigheternas förhandlingsplikt revideras för att Finland ska uppfylla den princip om rätt till fritt och informerat förhandssamtycke (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) som förutsätts i FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och som fastställts vid tolkningen av människorättskonventionerna. Dessutom föreslås närmare bestämmelser om beaktandet av samernas rättigheter i myndigheternas verksamhet. Vidare föreslår kommittén att bestämmelsen om sametingets behörighet utvecklas och att det till paragrafen om lagens syfte fogas en hänvisning till samernas självbestämmanderätt. Tvåhundrafemtio röstberättigade samer avses i fortsättningen kunna lägga fram initiativ till sametinget i ärenden som hör till sametingets behörighet.

Justitieministeriet har tillsatt en kommitté för att bereda en ändring av sametingslagen för tiden 1.12.2020–15.5.2021. Kommittén har arbetat under ledning av justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen och i den har ingått företrädare för sametinget och regeringspartierna. Kommitténs medlem Juha Joona (Centern) har anmält avvikande mening särskilt till den 3 § som kommittén föreslagit. Till övriga delar är betänkandet samstämmigt. Kommitténs betänkande sänds härnäst på remiss. Till riksdagen lämnas endast en sådan proposition som sametingets sammanträde godkänner.

Enligt regeringsprogrammet respekterar och främjar regeringen förverkligandet av alla samers och samegruppers språkliga och kulturella rättigheter med beaktande av internationella fördrag.

Kommitténs betänkande 
Projektets webbsida 

Mer information: 
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 293, [email protected]
Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 018, [email protected]
Tuomas Aslak Juuso, sametingets ordförande, tfn 040 687 3394, tuomas.juuso@)samediggi.fi

Tillbaka till toppen