Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddslagen revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i konsumentskyddslagen för att genomföra EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Avsikten är att det ska bli lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Ändringarna gäller i synnerhet det kapitel om konsumentköp i konsumentskyddslagen där det föreskrivs om fel i varor och följderna av det. Enligt förslaget ska ett fel som visar sig inom ett år från den tidpunkt då konsumenten fått varan antas ha funnits redan vid tidpunkten för överlåtelsen. Så är dock inte fallet till exempel om det kan visas att konsumenten har orsakat felet eller om varans normala livslängd är kortare än ett år. I och med reformen förbättras konsumentens ställning, eftersom motsvarande tid är sex månader för närvarande. 

Det föreslås dessutom en ny bestämmelse om att försäljaren är skyldig att svara för uppdateringar som behövs för att varor med digitala delar ska fortsätta fungera felfritt. Uppdateringsskyldigheten är viktig därför att det i allt högre grad säljs varor som kräver digitalt innehåll för att varan ska fungera. 

Enligt förslaget ska tiden för säljarens ansvar för fel inte ändras, utan ansvaret för fel ska bestämmas på basis av varans förväntade livslängd och i sista hand begränsas på basis av den allmänna preskriptionstiden. Det här innebär att Finlands konsumentskydd till denna del också i fortsättningen kommer att vara bättre än det som direktivet förutsätter.

I fortsättningen omfattas också digitalt innehåll och digitala tjänster av lagen

Konsumentskyddslagen ska också kompletteras med bestämmelser om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster, fel i digitalt innehåll eller i digitala tjänster och följder av detta, och med bestämmelser om ändring av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst. För närvarande finns det inga särskilda bestämmelser om dröjsmål och fel vad gäller digitalt innehåll eller digitala tjänster. 

De nya bestämmelserna gäller till exempel avtal om program, videofiler, digitala spel och molntjänster. De nya bestämmelserna ska inte bara tillämpas på avtal som förbinder en konsument att betala ett visst pris för digitalt innehåll eller digitala tjänster, utan också på avtal som förbinder en konsument att lämna ut personuppgifter. 

Ändringarna föreslås träda i kraft i början av nästa år när man också börjar tillämpa direktiven.

Ytterligare information: Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)


 

Tillbaka till toppen