Hoppa till innehåll
Media

Strategi mot korruption på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2016 10.19
Pressmeddelande
Samarbetsnätverket mot korruption har utarbetat ett utkast till Finlands första strategi mot korruption. Utlåtanden om utkastet begärs nu av en mängd olika instanser och allmänheten i tjänsten utlåtande.fi. Remisstiden går ut den 14 oktober.

Enligt internationella utredningar är Finland ett av de minst korrupta länderna i världen. I Finland förekommer dock enligt undersökningar strukturell korruption som är svårare att upptäcka. Till riskområden hör byggnadsbranschen, offentlig upphandling, samhällsplanering, det politiska beslutsfattandet och politisk finansiering.

Enligt samarbetsnätverket mot korruption är det viktigt att intensifiera åtgärderna för att motarbeta korruption i Finland, såsom även flera internationella organisationer har rekommenderat. Syftet med strategin är att trygga en konsekvent verksamhet i frågor som gäller korruption. Målet på lång sikt är ett samhälle där korruption inte lönar sig eller går att dölja.

När det gäller att förebygga och motarbeta korruption finns det vissa prioriterade utvecklingsmål. Till dessa hör enligt utkastet att bl.a. utveckla myndighetsverksamheten i anslutning till korruptionsbekämpning samt att öka den allmänna medvetenheten om korruption och öppenheten i dessa frågor. Det ska vara lättare att identifiera korruptionsfall. Det finns också skäl att utveckla lagstiftningen som gäller mutbrott och att främja forskningen i korruptionsfrågor.

I strategiutkastet ingår en plan med praktiska åtgärder för att uppnå dessa mål samt en lista över de ansvariga instanserna. Bekämpning av korruption förutsätter nära samarbete mellan myndigheterna, företag och organisationer.

Efter remissbehandlingen fortsätter samarbetsnätverket beredningen av strategin. Utarbetandet av en strategi mot korruption ingår i minister Lindströms program för utveckling av rättsvården.

Samarbetsnätverket mot korruption inrättades av justitieministeriet 2002 och har till uppgift att motarbeta korruption på nationell nivå. Medlemmarna i nätverket företräder centrala ministerier, polisen, åklagarväsendet, näringslivet och andra aktörer på den privata sektorn.

Ytterligare upplysningar:
medlem i samarbetsnätverket mot korruption, konsultativ tjänsteman Catharina Groop, tfn 02951 50207,
sakkunnigmedlem i samarbetsnätverket mot korruption, specialsakkunnig Juuso Oilinki, tfn 02951 50323, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen