Hoppa till innehåll
Media

Mer yrkesskicklighet och ansvarsfullhet efterlyses vid erbjudande av konsumentkrediter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2010 7.48
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagstiftningen om konsumentkrediter reformeras i sin helhet. Genom propositionen ska EU:s konsumentkreditdirektiv genomföras och lagstiftningen uppdateras att motsvara de ändringar som skett på kreditmarknaden. Kreditgivare ska förpliktas att registrera sig och att iaktta god kreditgivningssed.

Regeringen antog propositionen och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen idag.

Enligt propositionen ska kreditgivaren vara skyldig att på en standardblankett lämna centrala uppgifter om krediten samt konsumentens rättigheter och skyldigheter till konsumenten innan kreditavtalet ingås. Vid bostadskrediter ska denna information också kunna ges i någon annan varaktig form. Med hjälp av blanketten ska konsumenterna ha bättre möjligheter att jämföra olika kreditgivares krediter.

Det ska också intas bestämmelser om god kreditgivningssed i lagen. Kreditgivaren ska handla ansvarsfullt och öppet samt beakta konsumenternas intressen vid marknadsföring av kreditprodukter, tecknandet av avtalet och utredning av eventuella problem.

I Finland ska tillämpningsområdet för lagstiftningen om konsumentkrediter också i fortsättningenvara brett. Till skillnad från direktivet ska lagstiftningen vara tillämplig även på bostadskrediter och krediter som understiger 200 euro.

Konsumentkrediter ska kunna erbjudas enbart av kreditgivare som anmält sig till ett kreditgivarregister. Den nya registreringsskyldigheten ska gälla bl.a. snabbkreditföretag, finansieringsbolag samt kreditgivare i anslutning till postförsäljningsföretag och näthandeln. Registreringsskyldigheten ska däremot inte gälla kreditinstitut eller andra sådana kreditgivare, vars verksamhet redan för närvarande kräver koncession eller registrering, och inte heller företag som beviljar krediter endast för finansiering av köp av produkter som de själva säljer, till exempel vid avbetalningsköp.

I registret ska införas enbart sådana kreditgivare som anses vara tillförlitliga och som har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska verka som register- och tillsynsmyndighet. Om kreditgivaren handlar i strid med god kreditgivningssed eller inte iakttar lagen, ska regionförvaltningsverket kunna använda tvångsmedel, t.ex. vid allvarliga försummelser förbjuda kreditgivarens verksamhet för viss tid eller avregistrera kreditgivaren.


Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 09 1606 7514
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen