Hoppa till innehåll
Media

Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister ska effektiviseras inom EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2012 12.00
Pressmeddelande -

Det föreslås att EU:s medlemsstater åläggs att se till att det på deras territorium finns möjlighet att hänskjuta konsumenttvister till högklassiga alternativa tvistlösningsorgan. Vid dessa tvistlösningsorgan utanför domstol bör man kunna behandla tvister mellan en konsument och en näringsidkare som uppstår vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Statsrådet har i dag överlämnat förslaget till direktiv och förordning om ärendet till riksdagen. Syftet med förslagen är att bidra till en fungerande inre marknad och till en hög konsumentskyddsnivå inom EU. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas både på gränsöverskridande handel och på handel på en medlemsstats territorium.

Vart och ett tvistlösningsorgan som medlemsstaterna utser ska uppfylla vissa minimikrav. Myndigheter och näringsidkare ska åläggas en skyldighet att informera konsumenterna om de alternativa tvistlösningsorganen.

Kommissionen ska inrätta en onlineplattform, via vilken konsumenter och näringsidkare på elektronisk väg ska kunna lämna in sina klagomål vid tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Plattformen skulle vara tillgänglig utan kostnad på unionens samtliga officiella språk.

För närvarande finns det ca 750 alternativa tvistlösningsorgan inom EU. I Finland är sådana organ bl.a. konsumenttvistenämnden, banknämnden, försäkringsnämnden och värdepappersnämnden.

Statsrådet förhåller sig positivt till förslagen och anser det vara bra att konsumenternas möjligheter att hänskjuta tvister till alternativa tvistlösningsorgan förbättras inom EU. Finlands strävan är att reformen på EU-nivå genomförs så att man i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar nuvarande nationella system och etablerade tillvägagångssätt. I Finland har konsumenterna redan från 1970-talet haft tillgång t.ex. till konsumenttvistenämnden och försäkringsnämnden.

Statsrådet strävar efter att vid förhandlingarna minska den administrativa börda som förslagen t.ex. i form av omfattande informationsskyldigheter skulle medföra för företag. Dessutom är strävan att säkerställa att det reserveras tillräckligt med tid för tvistlösningsorganen för behandling av klagomål.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Hanna-Mari Kotivuori, tfn 09 1606 7646
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen