Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

Justitieministeriet
4.10.2018 14.39 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 15.08
Pressmeddelande

Statsrådet har gjort en ändring i förordningen som gäller arvoden till rättsbiträden i asylärenden. Förordningen har preciserats så att av särskilda skäl får avvikelse göras i fråga om de ärendespecifika arvoden som fastställs i förordningen. Arvodet kan bestämmas att vara högre eller lägre än det fastställda arvodet om särskilda skäl kräver det.

Ändringen gäller sådana fall där den domstol eller den rättshjälpsbyrå som bestämmer om arvodet anser att ett ärendespecifikt arvode av särskilda skäl inte är skäligt. Orsaker till avvikelser från ärendespecifika arvoden kan handla om till exempel en längre och mer omfattande muntlig förhandling vid förvaltningsdomstolen eller ärendets speciella karaktär som kräver en ovanligt stor arbetsinsats. Även i dessa fall bestäms arvodet enligt ärende och inte enligt biträdets arbetstimmar.

- Vi har sett över det gällande arvodesystemet noggrant. En mer omfattande utredning om hur rättshjälpssystemet fungerar pågår ännu. Avsikten är att utredningen blir klar före årsskiftet. Under arbetets gång har vi konstaterat att det redan nu är motiverat att lämna spelrum när det gäller arvoden för särskilt komplicerade ärenden, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Ändringen grundar sig på högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande i juni då domstolen ansåg att det ärendespecifika arvodet inte var skäligt enligt rättshjälpslagen och att lagen och förordningen om grunderna för arvoden var inkonsekventa. Domstolen kunde inte tillämpa förordningen som står i kontrast till lagen. Årsboksavgörandena är styrande dokument.

Ändringen, som börjar gälla den 15 oktober 2018, tillämpas på arvoden som fastställs efter ändringens ikraftträdande.

Arvoden till privata biträden i asylärenden:

  • i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 600 euro (om biträdet varit närvarande vid asylsamtalet, 900 euro)
  • i ett besvärsärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 800 euro (om ärendet till sin natur är särskilt krävande, 1 300 euro)
  • i ett besvärstillståndsärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 400 euro (om ärendet till sin natur är särskilt krävande, 1 000 euro)
  • en uppenbart ogrundad ansökan, en ny ansökan och avvisande av ett ärende utan prövning: i förvaltningsförfarande 300 euro,  vid förvaltningsdomstolen 400 euro och vid högsta förvaltningsdomstolen 200 euro

Ytterligare information: Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare, tfn 0295 150 262, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen