Hoppa till innehåll
Media

Nytt bötesförfarande gör förfarandet vid föreläggande av böter utanför domstol klarare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2016 15.04
Pressmeddelande
Förfarandet vid handläggning av brottmål utanför domstol förnyas. För att göra förfarandet klarare och lätta upp åklagarnas arbete ges polisen beslutsrätt i vissa vanliga förseelser. Rättsskyddet för den som misstänks för brott förbättras, eftersom den misstänkte ska ge sitt samtycke till att ärendet avgörs utanför domstol.
Lagstiftningen som gäller reformen godkändes och stadfästes redan 2010, men ikraftträdandet sköts fram i väntan på att reformen av polisens ärendehanteringssystem skulle slutföras.

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition om införande av en ny summarisk straffprocess, det vill säga ett nytt bötesförfarande. Avsikten är att reformen ska träda i kraft redan vid ingången av december.

I fortsättningen kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förelägga ett bötesstraff på högst 20 dagsböter för en trafikförseelse eller snatteri. I samband med detta är det möjligt att förelägga en förverkandepåföljd på högst 1 000 euro. Vid andra förseelser ska straffet fortfarande fastställas av åklagaren.

För närvarande handläggs över tre fjärdedelar av alla brottmål i ett förfarande utanför domstolen. Genom en strafforder kan det föreläggas ett bötesstraff för förseelser för vilka maximistraffet är fängelse i högst sex månader. Ordningsbot kan föreläggas som påföljd enbart då det finns uttryckliga bestämmelser om detta i lag.

För handläggning och avgörande av ett ärende utanför domstol krävs den misstänktes samtycke. För närvarande måste den som misstänks för förseelsen vara aktiv för att få ärendet överfört till mer grundlig behandling, det vill säga antingen motsätta sig anspråket eller föra ordningsbotsföreläggandet till tingsrättsbehandling.

Reformen gäller dock inte automatisk trafikövervakning. I dessa fall ska ordningsboten fortsättningsvis betalas, om inte den som mottagit ordningsbotsföreläggandet motsätter sig det.

Ordningsbot ska bli det enda straffet för de förseelser för vilka ordningsbot har varit ett alternativ till böter. Syftet med reformen är att främja ett jämlikt bemötande av gärningsmännen och göra straffsystemet klarare. I fortsättningen är det möjligt att söka ändring i alla böter som förelagts utanför domstolen.

Tillämpningsområdet ska utvidgas

Justitieministeriet har nyligen tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för det kommande bötesförfarandet. Bakom arbetet ligger den nuvarande regeringens mål att överföra brottmål för vilka det kan dömas ut böter eller fängelse i högst två år till det summariska förfarandet. I bötesförfarandet ska dock inte heller i framtiden kunna föreläggas någon strängare påföljd än böter.

Samtidigt införs även en brottsofferavgift

Samtidigt med det nya bötesförfarandet införs även en brottsofferavgift. Lagen om brottsofferavgift godkändes och stadfästes 2015.

Enligt lagen är den som döms för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse skyldig att betala en brottsofferavgift, förutsatt att han eller hon var myndig vid den tidpunkt då brottet begicks. Brottsofferavgiften är 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i högst sex månader och 80 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i över sex månader. För juridiska personer, dvs. företag eller samfund, är brottsofferavgiften 800 euro.

Syftet med avgiften som tas ut av gärningsmännen är att stärka den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer.

Ytterligare upplysningar:
- om bötesförfarandet: lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500,
- om brottsofferavgiften: specialplanerare Venla Salmi, tfn 02951 50418,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen