Hoppa till innehåll
Media

Rätten att ta del av EU-handlingar utvidgas till att omfatta samtliga institutioner, organ och byråer i unionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2011 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har delgett riksdagen en skrivelse om förslaget till ändring av EU:s öppenhetsförordning. Avsikten är att ändra förordningen så att den är i överensstämmelse med kraven i Lissabonfördraget. Enligt statsrådet är det viktigt att den öppenhetsvänliga utvecklingen inom EU tryggas som ett synnerligen viktigt mål.

Allmänhetens rätt till tillgång till handlingar utvidgas enligt Lissabonfördraget till att omfatta utöver Europaparlamentet, rådet och kommissionen även samtliga andra institutioner, organ och byråer i unionen. Förordningen tillämpas också på EU:s utrikestjänst. Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken omfattas av öppenhetsförordningen endast när de utövar sina administrativa funktioner.

Trots att öppenhetsförordningen enligt dess bestämmelser enbart omfattar Europaparlamentet, rådet och kommissionen, har den i praktiken redan nu tillämpats även på EU:s byråer. Dessutom har många institutioner och organ rättsakter som gäller handlingars offentlighet och som till innehållet motsvarar bestämmelserna i öppenhetsförordningen.

Finlands öppenhetslinje får beröm

Den europeiska medborgarorganisationen Access Info Europe berömmer den finska förvaltningens öppenhet i EU-lagstiftningsfrågor, trots att organisationen i allmänhet anser att det finns problem i fråga om medborgarnas möjligheter att få information om medlemsstaternas EU-verksamhet. Organisationen har utrett på vilket sätt medlemsstaterna lämnar information om sina ståndpunkter i EU-lagstiftningsfrågor. En enkät beträffande detta skickades till alla medlemsstater, men enbart 11 lämnade uppgifter. Enligt organisationens rapport gav Finland sitt svar snabbast och lämnade mest information.

Organisationens rapport "The Secret State of EU Transparency Reforms"

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Päivi Leino-Sandberg, tfn 09 160 67774
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen