Hoppa till innehåll
Media

Höjning av dags- och ordningsbotsbeloppen föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 13.54
Pressmeddelande
Det föreslås att dagbotens belopp höjs till ungefär det dubbla. Också ordningsboten och samfundsboten föreslås bli höjda. Höjningarna gäller både böter som döms ut av domstolarna och böter som föreläggs utanför dem. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen den 4 februari.

Enligt förslaget ska dagsbotsbeloppet vara en trettiondedel av den bötfälldes genomsnittliga nettomånadsinkomst. För närvarande är dagsbotsbeloppet en sextiondedel av inkomsterna.

Det lägsta dagsbotsbeloppet ska dock bli enbart en och en halv gång högre än tidigare, det vill säga höjas från 6 till 9 euro. På detta sätt vill man trygga att dagsboten för dem som har de allra lägsta inkomsterna inte blir oskälig med hänsyn till deras betalningsförmåga.

Ordningsbotsbeloppen ska enligt förslaget höjas med cirka 25 procent. Dessa höjdes senast i september 2015 då de fördubblades. Efter den nu föreslagna höjningen skulle ordningsbotsbeloppen bli två och en halv gång högre än i augusti 2015.

I fortsättningen ska ordningsboten vara minst 25 euro (för närvarande minst 20 euro). Den tidigare högsta ordningsboten, som vid den förra höjningen höjdes i mindre grad än de andra ordningsböterna, föreslås nu bli höjd till 285 euro (för närvarande 200 euro). Dagsboten för fortkörning ska alltid vara minst lika stort som den högsta ordningsboten. Detta betyder att ordningsboten för föraren av ett motordrivet fordon ska vara minst 285 euro (för närvarande 200 euro).

Skalan för samfundsboten ska enligt förslaget ändras så att beloppen blir ungefär tre gånger högre, och det lägsta beloppet blir 2 500 euro och det högsta beloppet 2,5 miljoner euro. Samfundsböter döms ut till företag och samfund främst för arbetarskyddsbrott och miljöbrott.

Höjningen av dags- och ordningsbotsbeloppen baserar sig på regeringsprogrammet och utgör en del av de nödvändiga anpassningsåtgärder som regeringen fattat beslut om i fråga om den offentliga ekonomin. Syftet med bötessystemet är att reglera och förebygga brottslighet, men böterna inverkar dock även på statens inkomster. Under remissbehandlingen ansågs föreslaget om att höja ordningsboten med 50 procent vara problematiskt. Till följd av yttrandena har den föreslagna höjningen mildrats till 25 procent. Skillnaden ska täckas genom att öka den automatiska hastighetsövervakningen.

Om de föreslagna höjningarna inte i väsentlig grad förändrar människors beteende och uppbördsresultatet förblir oförändrat, innebär höjningarna en extra inkomst för staten på omkring 53 - 56 miljoner euro per år.

Å andra sidan innebär de föreslagna ändringarna att statens utgifter ökar i någon mån. De som döms till böter har i regel mycket låga inkomster och böterna kan inte nödvändigtvis drivas in av dessa personer. Till följd av höjningarna skulle en större del av böterna än för närvarande förvandlas till fängelsestraff. I propositionen uppskattas att antalet fångar skulle öka med ca 50 - 60 och kostnaderna för verkställigheten av straffen med ca 4 miljoner euro per år.

Lagarna avses träda i kraft våren 2016. Avsikten är att samtidigt utfärda statsrådets förordningar om dagsbotens belopp och beloppet av ordningsboten för olika förseelser.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165, e-post: fö[email protected]

Fakta om dagsböter:
Dagsbotens belopp fastställs enligt inkomsterna och antalet dagböter enligt hur allvarligt brottet är.

Dagsbotsbeloppet beräknas enligt den bötfälldes inkomster, från vilka har avdragits skatter och avgifter samt vissa andra avdrag.

För närvarande är dagsbotsbeloppet en sextiondedel av den bötfälldes genomsnittliga nettomånadsinkomst.

Antalet dagsböter fastställs enligt hur allvarligt brottet är, till exempel för trafikförseelser föreläggs i genomsnitt 10 dagsböter.

Det totala bötesbeloppet är antalet dagsböter multiplicerat med dagsbotsbeloppet.

Det totala bötesbeloppet för fortkörning är för närvarande alltid minst 200 euro.
Tillbaka till toppen