Hoppa till innehåll
Media

Skärpta straff för våldtäktsbrott föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2014 11.54
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår strängare straff för sexualbrott i propositionen som överlämnades i dag den 16 januari. Tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt ska utvidgas och sexuellt ofredande ska kriminaliseras särskilt. Reformen förväntas skärpa straffpraxisen vid våldtäktsbrott.

En gärning som enligt den gällande lagstiftningen bestraffas som tvingande till samlag ska i fortsättningen ha brottsrubriceringen våldtäkt. Maximistraffet för denna gärningsform av våldtäkt ska enligt förslaget vara fängelse i fyra år. Om en gärning innefattar bruk av våld, ska straffet vara strängare. Maximistraffet för våldtäkt ska på samma sätt som för närvarande vara fängelse i sex år.

Tillämpningsområdet för bestämmelsen om grov våldtäkt ska utvidgas så att en våldtäkt alltid ska betraktas som grov när den riktar sig mot en person som är under 18 år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i minst två och högst tio år.

Det föreslås också att till strafflagen fogas en ny bestämmelse om sexuellt ofredande. För sexuellt ofredande ska enligt förslaget dömas den som genom beröring eller på något annat lika allvarligt sätt utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmanderätt. Bestämmelsen omfattar närmast sådana gärningar som hittills i strid med gärningens faktiska karaktär har bestraffats som till exempel ärekränkning. Det föreslagna straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst sex månader.

Samtidigt ska alla sexualbrott som riktats mot en vuxen person, förutom sexuellt ofredande, föreskrivas lyda under allmänt åtal. För närvarande får åklagaren inte väcka åtal för alla sexualbrott som riktats mot vuxna, om inte målsäganden vill detta eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks. I fortsättningen skulle målsägandens fasta vilja inte längre kunna hindra att åtal väcks. Alla sexualbrott som riktar sig mot barn lyder redan nu under allmänt åtal.

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen om sexualbrott reformeras så att den bättre än för närvarande tryggar den sexuella självbestämmanderätten.

Lagändringarna avses träda i kraft senast vid ingången av år 2015.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet: http://justitieministeriet.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen