Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för produktion av stödtjänster för brottsoffer kan sökas

Utgivningsdatum 29.1.2017 14.55
Nyhet

I valet av stödtagare prioriteras verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation.

Justitieministeriet meddelar att samfund som producerar stödtjänster för brottsoffer kan söka statsunderstöd på engångsbasis. Det totala beloppet av understödet av engångsnatur uppgår till 1 045 000 euro. Ansökningstiden går ut den 15 mars 2017.

Sökanden kan vara en organisation, en förening eller en aktör inom den tredje sektorn som inte eftersträvar vinst. Sökanden uppskatta projektets eller verksamhetens totala kostnader samt redogöra för egen och övrig finansiering (stöd som beviljats eller sökts) samt behovet av statsunderstöd.

I valet av stödtagare prioriteras verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation. Understöd kan beviljas även för informations- och upplysningskampanjer samt forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka kännedomen om brottsoffers rättigheter eller minska brottets negativa verkningar.

Statsunderstödet beviljas av justitieministeriet. Bestämmelserna om de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd i 7 § i statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

Redogörelse för användningen av understödet

Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Tiden för att använda understödet kan begränsas högst till slutet av år 2019.

En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in enligt de anvisningar som ingår i understödsbeslutet. I redogörelsen ska ingå en beskrivning av projektet/verksamheten samt en redovisning av användningen av medlen (specifikation av inkomster och utgifter). I slutredovisningen ska även ingå en bedömning av projektets/verksamhetens resultat.

Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd söks med bifogade ansökningsblankett.

Undertecknade ansökningar ska lämnas in till justitieministeriet senast den 15 mars 2017 före kl. 16.15 per e-post: justitieministeriet(at)om.fi eller per post: Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ansökningen ska undertecknas av det sökande samfundets officiella undertecknare.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, mervi.sarimo(at)om.fi
specialplanerare Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418, elina.ruuskanen(at)om.fi

Bilagor

Ansökningsblankett (rtf, 0.63 Mt)

Länkar

Statsunderstödslag

Direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av brottsoffer 2012/29/EU

Tillbaka till toppen