Hoppa till innehåll
Media

Rättigheterna för barn som misstänks för brott förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2019 14.52
Pressmeddelande

Rättigheterna för barn som är misstänka eller åtalade i en straffprocess ska förbättras och förenhetligas i EU-länderna. De ändringar i finsk lagstiftning som förutsätts av EU:s så kallade barndirektiv träder i kraft den 11 juni 2019.

Bestämmelserna om polisens skyldighet att underrätta misstänkta om deras rättigheter kompletteras. Minderåriga misstänkta ska bland annat underrättas om att deras vårdnadshavare har rätt att närvara vid förhör. Polisen ska också underrätta en frihetsberövad minderårig om vilka åtgärder som kan användas som alternativ till häktning, såsom reseförbud.

I lagen intas bestämmelser om domstolens skyldighet att underrätta minderåriga åtalade om deras rättigheter. Minderåriga ska bland annat underrättas om att rättegången kan hållas bakom stängda dörrar för att skydda deras privatliv.

I fråga om förfarandena i samband med en europeisk arresteringsorder kompletteras bestämmelserna om skyldigheten att underrätta en minderårig som begärts utlämnad om hans eller hennes rättigheter.

Åklagaren ska i fortsättningen vara skyldig att begära påföljdsutredning också i fråga om unga brottsmisstänkta som är utländska medborgare och som inte har stadigvarande bostad i Finland. Begäran behöver dock inte framställas om det under omständigheterna i fallet är motiverat och förenligt med den unge brottsmisstänktes bästa att inte sammanställa en påföljdsutredning. I påföljdsutredningen bedöms hur man med valet av påföljd kan främja en ung brottsmisstänkts sociala anpassning.

I dagens läge ska minderåriga häktade hållas avskilda från vuxna häktade, om deras fördel inte kräver något annat. Bestämmelserna ändras så att en häktad som har fyllt 18 år under häktning kan fortfarande hållas avskild från andra vuxna häktade, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes omständigheter och om detta inte strider mot minderårigas intressen.

Avsikten är att ikraftträdandet av ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 15 mars.

Ytterligare information: Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen