Hoppa till innehåll
Media

Vinning av brott kan dömas förverkad till staten i större utsträckning än tidigare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 13.54
Pressmeddelande

Från och med ingången av september kan vinning som härrör från ett brott eller brottslig verksamhet dömas förverkad till staten i större utsträckning än tidigare. Målet är att på ett effektivare sätt än för närvarande förhindra vinning av brott och utnyttjande av sådan vinning för finansiering av nya brott.

Reformen av strafflagens bestämmelser om förverkandepåföljder ställs till republikens president för stadfästelse i morgon den 20 maj och ändringarna träder i kraft den 1 september 2016.

Genom reformen genomförs EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott. Med förverkandepåföljder avses att egendom, till exempel ekonomisk vinning av brott, döms förverkad till staten utan vederlag på grund av ett brott.

Finlands lagstiftning uppfyller redan nu till största delen kraven i direktivet, men i synnerhet bestämmelserna om förverkandepåföljder som riktar sig mot tredje man skärps. I fortsättningen kan även den till vilken vinning har överförts i syfte att undgå förverkandepåföljd eller skadeståndsskyldighet dömas till en förverkandepåföljd. Detta förutsätter dock att mottagaren vid mottagandet av egendomen kände till eller hade grundad anledning att misstänka att syftet med överföringen är att undgå förverkandepåföljd eller skadeståndsskyldighet. Vinning kan dömas förverkad också om egendomen har erhållits som gåva eller annars utan vederlag.

Bestämmelserna om utvidgat förverkande av vinning kompletteras

Egendom som härrör från brottslig verksamhet kan från och med ingången av september dömas förverkad i större utsträckning än tidigare i form av utvidgat förverkande av vinning. Bestämmelsen om utvidgat förverkande av vinning tillämpas på egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet, då det har begåtts ett sådant brott som avses i lagen och brottet är av sådan art att det kan medföra ekonomisk vinning.

Till förverkandepåföljd döms den som har begått brottet eller den som har medverkat till brottet eller den på vars vägnar eller till vars förmån brottet har begåtts.

Den allmänna förutsättningen för denna påföljd är även i framtiden att det har begåtts ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Nytt är att det i lagen dessutom har tagits in sådana brott som gör det möjligt att döma ut förverkandepåföljd, för vilka det föreskrivna strängaste straffet är mindre än fyra år.

Ett sådant s.k. förverkandeutlösande brott ska vara av sådan art att det kan medföra ekonomisk vinning, medan det i gällande lag krävs avsevärd vinning. Den begränsning i den nuvarande lagen enligt vilken egendom inte döms förverkad om den har sitt ursprung i brottslig verksamhet som kan anses obetydlig slopas.

Enligt de nya bestämmelserna har åklagaren i yrkanden som gäller förverkandepåföljd åberopsbörda och bevisbörda. Detta betyder att när åklagaren framställer ett yrkande på förverkande ska han eller hån åberopa de omständigheter som yrkandet grundar sig på och lägga fram bevis för dem. Om yrkandet gäller utvidgat förverkande av vinning ska svaranden dock för att undvika förverkandepåföljd göra sannolikt att egendomen inte har olagligt ursprung.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500,
e-post: [email protected]Jari Lindström
Tillbaka till toppen