Hoppa till innehåll
Media

Utbyte av straffregisteruppgifter ska utvidgas till att omfatta medborgare i länder utanför EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.20
Pressmeddelande

EU vill effektivisera medlemsstaternas samarbete i fråga om utbyte av straffregisteruppgifter. Enligt kommissionens förslag ska EU-länderna effektivisera utbytet av information om domar mot medborgare i länder utanför EU. För detta ändamål ska det inrättas ett centraliserat informationssystem.

Statsrådet översände förslaget till riksdagen.

Det gällande systemet för utbyte av straffregisteruppgifter mellan EU-medlemsstaterna är effektivt endast i fråga om EU-medborgare. Syftet är att komplettera systemet för utbyte av straffregisteruppgifter så att medlemsstaterna kan kontrollera i vilka medlemsstater det har fällts domar som gäller medborgare i länder utanför EU.

Den medlemsstat i vilken en fällande dom har meddelats mot en tredjelandsmedborgare ska, för att underlätta identifieringen, i det nya centraliserade informationssystemet på EU-nivå lagra uppgifterna för fastställande av identiteten på en person som fått en fällande dom, inklusive den dömda personens fingeravtryck.

Med hjälp det föreslagna systemet kan medlemsstaterna rikta sina begäran om uppgifter direkt till den medlemsstat där tredjelandsmedborgaren har dömts. För närvarande är det enda sättet att söka information om en tredjelandsmedborgares domar i andra medlemsstater att ställa frågan till alla andra medlemsstater.

Förslaget som gäller utbyte av straffregisteruppgifter är en del av EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism. Behandlingen av direktivförslaget om utbyte av uppgifter inleddes i EU:s arbetsgrupp i februari 2016. Sedan dess har direktivförslaget kompletterats med ett förslag till förordning om inrättande av ett centraliserat informationssystem. Behandlingen av förslaget till förordning har inletts i juli 2017.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till målen i förslaget. Statsrådet anser att det är viktigt att förordningen innehåller heltäckande bestämmelser om dataskydd och datasäkerhet genom vilka det är möjligt att förebygga och minska riskerna för missbruk av uppgifterna.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen