Hoppa till innehåll
Media

Skyddet för visselblåsare blir starkare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.17
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Genom lagen om skydd för visselblåsare genomförs direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet. Lagen förbjuder repressalier mot visselblåsaren.

Syftet med visselblåsardirektivet och den nationella lagstiftningen är bland annat att skapa ett effektivt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker och därefter rapporterar överträdelser av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, till exempel inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd. På så sätt kan man också förebygga hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Direktivet förutsätter att rapporter om överträdelser ska kunna göras på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Dessutom förbjuds repressalier mot den rapporterande personen. Brott mot förbudet mot repressalier eller förhindrande av rapportering kan leda till skadeståndsansvar och skyldighet att betala gottgörelse till den rapporterande personen.

Rapporteringskanaler ska tas i bruk inom den angivna tidsfristen                                          

Organisationer inom den privata sektorn och organisationer inom den offentliga sektorn med i regel minst 50 anställda är skyldiga att skapa en intern rapporteringskanal till vilken rapporteringarna i första hand ska göras. Om det inte finns någon intern rapporteringskanal, om den rapporterande personen inte har tillgång till den eller har rimliga skäl att tro att den interna rapporteringen inte är effektiv, kan rapporteringen också göras till en centraliserad extern kanal, det vill säga till justitiekanslersämbetet.

För organisationer inom den privata sektorn med minst 50 anställda ska en intern rapporteringskanal tas i bruk senast den 17 december 2023. För övriga organisationers del ska en intern rapporteringskanal tas i bruk inom tre månader från lagens ikraftträdande.

I Finland försenades det nationella lagförslaget om genomförandet av visselblåsardirektivet från den tidsfrist som angavs i direktivet. Förseningen beror bland annat på omfattningen av den EU-lagstiftning som ligger bakom lagutkastet samt på mängden av respons som inkom under remissbehandlingen.

Ytterligare information: 
Juha Keränen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0925 150142, [email protected]    

Tillbaka till toppen