Hoppa till innehåll
Media

De första delarna av åklagarämbetenas och de allmänna domstolarnas elektroniska ärendehanteringssystem tas i bruk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2016 13.30
Pressmeddelande
Projektet för att införa ett informationssystem för elektroniskt ärende- och dokumenthantering vid åklagarämbetena och de allmänna domstolarna (AIPA) framskrider. Det nya systemets funktioner som baserar sig på det nya bötesförfarandet togs i bruk vid åklagarämbetena i december.

Till en början togs systemet i bruk vid Västra Nylands åklagarämbete och fr.o.m. ingången av februari ska alla åklagarämbeten sköta ärenden som behandlas i det nya bötesförfarandet i AIPA-systemet.

Vid domstolarna tas det nya ärendehanteringssystemet i bruk tidigast under hösten 2017, då tvångsmedelsärenden börjar skötas i AIPA. Efter detta övergås det stegvis till att använda systemet vid behandlingen av civilmål och till sist även av brottmål.

Förutom att bygga upp ett informationssystem syftar AIPA-projektet till att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas verksamhet så att det kan övergås till elektroniska arbetsmetoder. I det nya informationssystemet ska ärendet kunna skötas elektroniskt från att det inleds till att det avgörs och arkiveras. Domstolarna och åklagarämbetena har redan nu inlett övergången till ett pappersfritt arbetssätt med hjälp av de verktyg som för närvarande är i bruk.

Avsikten är att AIPA-systemet har införts i sin helhet under år 2019. När projektet har slutförts sköts alla rättskipningsfunktioner vid åklagarämbetena och de allmänna domstolarna elektroniskt.

Ytterligare upplysningar:
projektdirektör Marko Loisa, tfn 02951 50175,
statsåklagare Johanna Hervonen, tfn 02956 20824, och
ordförande för projektets ledningsgrupp, biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428

Tillbaka till toppen