Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att det stiftas en lag om gruppbyggande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2014 11.46
Pressmeddelande -

En av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp föreslår att det stiftas en egen lag om gruppbyggande. Syftet är att främja gruppbyggande genom att trygga den rättsliga ställningen för dem som deltar i sådana projekt och bidra till projektens finansieringsduglighet. Ett av målen i regeringsprogrammet är att förbättra förutsättningarna för gruppbyggande.

Gruppbyggande är en mellanform av byggande på eget initiativ och bostadsbyggande i ett byggföretags regi. Det innebär att en grupp av blivande invånare organiserar sig och låter bygga bostäder tillsammans. Ofta finns det en konsult med i projektet för gruppbyggande. Konsulten sköter bl.a. konkurrensutsättningen av entreprenader. De som deltar i projektet bär själva risken när det gäller projektets utfall i både tekniskt och ekonomiskt avseende.

Den av arbetsgruppen föreslagna lagen ska tillämpas på såväl projekt för gruppbyggande som genomförs i form av en bostadssammanslutning som projekt i s.k. fastighetsform. Vid projekt i form av en bostadssammanslutning är det ett bostadsaktiebolag eller någon annan bostadssammanslutning som är byggherre. De personer som deltar i projektet är delägare eller medlemmar i bolaget eller sammanslutningen. Gruppbyggande av t.ex. ett våningshus sker i allmänhet i form av en bostadssammanslutning.

Vid gruppbyggande i fastighetsform är det de enskilda personerna i gruppen som är byggherre. Exempel på projekt i fastighetsform är att låta bygga egnahemshus för en grupp bestående av 10 familjer. Lagen ska dock inte gälla mindre projekt som omfattar högst tre bostäder.

Marknadsföring av projekt för gruppbyggande

Syftet med bestämmelserna om marknadsföring är att se till att de som blir intresserade av ett projekt redan i början av projektet får tillräckligt med information om gruppbyggandet och dess risker samt om det objekt som är under planering, oberoende av om marknadsföringen sköts av en konsult för gruppbyggande, en boendeförening eller t.ex. staden.

I marknadsföringsskedet tas det ofta ut en deltagaravgift hos dem som deltar i projektet. Arbetsgruppen föreslår ett övre belopp för denna avgift, dvs. 100 euro per kvadratmeter bostadsyta. Per bostad får avgiften dock vara högst 10 000 euro.

Om projektet har initierats av en konsult är motsvarande summor lägre, dvs. 30 euro per kvadratmeter bostadsyta och 3 000 euro per bostad. Konsulten får inte använda de insamlade deltagaravgifterna förrän ett avtal om gruppbyggande har ingåtts.

Konsultens uppgifter och ansvar

Lagen ska innehålla heltäckande bestämmelser om de tjänster som en konsult för gruppbyggande tillhandahåller. En konsult som är med i ett projekt för gruppbyggande är skyldig att lämna information innan konsultavtalet och avtalet om genomförande av gruppbyggande (avtal om gruppbyggande) ingås. För att säkerställa att konsulttjänsterna utförs på ett korrekt sätt ställs också krav på att konsulten ska vara yrkesskicklig och omsorgsfull. Det tas också in bestämmelser om konsultens arvode.

Lagen ska också innehålla uttryckliga bestämmelser om fel i konsultens prestation och om påföljderna vid fel. Konsulten måste också ha en obligatorisk ansvarsförsäkring.

Striktare bestämmelser om projekt i form av en bostadssammanslutning

De bestämmelser som gäller avtal om gruppbyggande samt entreprenad- och andra upphandlingsavtal skiljer sig innehållsmässigt från varandra beroende på om det är fråga om gruppbyggande i form av en bostadssammanslutning eller gruppbyggande i fastighetsform.

I fråga om projekt för gruppbyggande som sker i form av en bostadssammanslutning och där en konsult är involverad förutsätts att vissa handlingar som gäller gruppbyggandet och bostadssammanslutningen ska överlämnas innan avtalet om gruppbyggande ingås för att deponeras antingen hos den bank som beviljar sammanslutningen kredit eller, om kredit inte tas upp, hos regionförvaltningsverket. Enhetliga handlingar gör det lättare att bilda sig en helhetsbild av projektet och kan på så sätt bidra till att finansiering fås.

I projekt som sker i form av en bostadssammanslutning ska entreprenörerna också ställa sådana säkerheter för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som uppfyller de i lagen föreskrivna kraven.

Ändringar också i förordningen om bostadsmarknadsföring

Eftersom det på bostadsmarknaden blivit vanligt med budgivning föreslår arbetsgruppen ändringar också i statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas vid marknadsföring av bostäder.

Bestämmelserna om angivande av priset på en bostad som är till salu ska uppdateras för att motsvara de nya försäljningsmetoderna. Samtidigt görs det flera andra ändringar i förordningen, bl.a. när det gäller uppgifter om bostadens yta, hyresavtalets längd och uppsägningsvillkoren.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen