Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska underlätta rivning för tillbyggnad

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2017 11.26
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta så kallad rivning för tillbyggnad. För arbetsgruppen har också tillsatts en uppföljningsgrupp.

Rivning för tillbyggnad betyder att man för att förtäta samhällsstrukturen inom tillväxtområden river ner gamla byggnader och i stället bygger fler nya bostäder. Projektet är en viktig del av genomförandet av en bättre bostads- och byggnadspolitik.

Enligt den gällande lagen kräver rivning för tillbyggnad ett enhälligt beslut, det vill säga att alla aktieägare ger sitt samtycke till det.

- Syftet med reformen som nu sätts igång är att underlätta beslutsfattandet i bostadsaktiebolag så att beslut om rivning kan fattas enklare än i nuläget. Arbetsgruppen ska bereda ett förslag som skulle ge bostadsaktiebolag möjlighet att fatta beslut om rivning för tillbyggnad med en kvalificerad majoritet, säger Häkkänen.

- I förslaget ska dock ses till att aktieägarna som är i minoritet kan kräva att deras aktier löses in till gängse pris. Också aktieägarnas boende, värdet av bostadsförmögenheten och till exempel bostadslångivarnas rättigheter ska tryggas, betonar Häkkänen.

Reformen ger nya möjligheter att genomföra målen för bostadspolitiken. Avsikten är att förnya bostadsbeståndet, svara på bostadsefterfrågan, öka valfriheten inom boendet samt svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet.

- Jag anser att det är viktigt att förutsättningarna för rivning för tillbyggnad förbättras. Det ska dock ses till att bostadsaktiebolagets aktieägare har tillgång till information och att rättsskyddet för aktieägarna som är i minoritet tryggas, påpekar Häkkänen.

Mandattiden för arbetsgruppen och uppföljningsgruppen går ut i slutet av april 2018. Avsikten är att justitieministern för lagändringen till statsrådets behandling under hösten 2018.

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria och en utredning om behovet att ändra lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta rivning för tillbyggnad. Båda skickades ut på en omfattande remissbehandling under vårvintern 2017. Remissinstanserna ansåg att underlättande av rivning för tillbyggnad är en viktig, ändamålsenlig och fungerande reform.

Ytterligare upplysningar:

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50074, [email protected]
Antti T. Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected]
Tapani Mäkinen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 209, [email protected]

Mer om projektet

Tillbaka till toppen