Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Integritetsskyddet för patienter inom hälso- och sjukvården och klienter inom socialvården är bristfälligt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 10.30
Nyhet

Justitieministeriet har idag publicerat en utredning av professorn i kommunikationsrätt Päivi Korpisaari, av vilken det framgår att strafflagens bestämmelser om olovlig observation eller annan lagstiftning inte skyddar människor mot fotografering i sjukhusens väntrum eller vid serviceställen inom socialvården.

Tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster och myndigheter som tillhandahåller socialservice har heller inte rätt att förbjuda fotografering i väntrum eller vid serviceställen, även om uträttandet av ärenden ofta handlar om verksamhet som hör till kärnområdet i patientens eller klientens privatliv. Enligt utredningen är integritetsskyddet för patienter inom hälso- och sjukvården och klienter inom socialvården således bristfälligt.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sin avgörandepraxis tagit ställning till tryggandet av yttrandefriheten och integritetsskyddet vid verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och uppmanat justitieombudsmannen att överväga lagstiftningsåtgärder som eventuellt är nödvändiga på grund av rättsläget. Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har därför beslutat att utreda rättsläget i fråga om fotografering och de eventuella lagstiftningsbehoven i samband med detta.

Enligt professor Korpisaari kan integritetsskyddet effektiviseras genom att fotografering av patienter och klienter på vård- och serviceplatsen förbjuds i patient- och klientlagarna. Ett sådant fotograferingsförbud ska dock inte gälla journalistisk verksamhet som är viktig med tanke på utövandet av yttrandefriheten. I utredningen konstateras det att det finns skäl att närmare utreda möjligheten att utsträcka fotograferingsförbudet till olika slags lokaler. I denna bedömning ska integritetsskyddet, yttrandefrihetens ställning och betydelse i ett demokratiskt samhälle och för individens möjligheter att uttrycka sig själv beaktas.

I utredningen föreslås det inte att tillämpningsområdet för bestämmelsen om olovlig observation utvidgas.

I utredningen bedöms dessutom att integritetsskyddet för anställda inom hemsjukvården är bristfälligt och bör ordnas genom lagstiftning som balanserar arbetstagarnas, patienternas och arbetsgivarnas berättigade intressen.

Fotografering i väntrummen inom hälso- och sjukvården samt vid serviceställena inom socialvården - Rättsliga ramvillkor och bedömning av regleringsbehovet
 

Ytterligare information:
Päivi Korpisaari, professor i kommunikationsrätt, Helsingfors universitet, tfn 050 448 2617, [email protected]

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 378, [email protected]

Statsrådets tväradministrativa och snabbt genomförda utredningar ger information om frågor som är viktiga för statsrådets beslutsfattande och som kräver ett snabbt avgörande. De som tillhandahåller informationen ansvarar för innehållet i utredningsrapporten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

---

Artikeln har uppdaterats med preciseringen att justitieministeriet har publicerat utredningen.​​​​​​​​​​​​​​

Tillbaka till toppen