Hoppa till innehåll
Media

Nytt förfarande för gränsöverskridande kvarstad på bankmedel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.11
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Bakom propositionen ligger EU-förordningen om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som ska börja tillämpas i januari 2017.

Syftet med det nya förfarandet är att underlätta indrivning av skulder över gränserna. Förordningen förbättrar speciellt fordringsägarens ställning i gränsöverskridande fall. I lagen ska ingå nationella bestämmelser som kompletterar förordningen.

Enligt förordningen kan fordringsägaren av domstolen få ett beslut om kvarstad på bankmedel, som hindrar gäldenären från att överföra eller ta ut medel från ett bankkonto som finns inom EU. Ett beslut om kvarstad kan meddelas om det utan kvarstaden föreligger en risk för att medlen överförs utom räckhåll för gäldenären. Förfarandet är ett alternativ till säkringsåtgärder enligt den nationella lagstiftningen i gränsöverskridande fall.

I Finland ska meddelandet av beslut om kvarstad enligt förslaget koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Utmätningsmannen ska svara för verkställigheten av kvarstadsbeslutet om det bankkonto som beslutet avser finns i Finland. Förfarandet enligt förordningen ska i Finland så långt som möjligt motsvara säkringsåtgärderna enligt den nationella lagstiftningen och verkställigheten av dem.

Det europeiska förfarandet för kvarstad på bankmedel skulle sannolikt tillämpas sällan i Finland, högst några tiotal gånger per år.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Sampo Brander, tfn 02951 50199, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen