Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i vallagens bestämmelser om jäv

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2016 13.26
Pressmeddelande
Det föreslås att bestämmelserna om jäv i vallagen ska preciseras. Syftet är att framhäva valmyndigheternas skyldighet att sköta sitt uppdrag opartiskt. I lagen ska anges på ett mer omfattande sätt än för närvarande vilka personer som inte får sköta vissa myndighetsuppgifter vid val. Regeringen har i dag överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

Enligt den gällande lagen får en person som uppställts som kandidat i valet i fråga inte vara valförrättare vid ett allmänt förhandsröstningsställe, vid hemmaröstning eller vid fartygsröstning eller vara valbiträde. En kandidat får inte heller vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen för förhandsröstning som verkställs i anstalter. Enligt förslaget ska personkretsen utvidgas så att inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får sköta dessa uppgifter.

Valförrättarna, medlemmarna i valbestyrelserna och valbiträdena ska vid behov bistå väljarna vid att göra röstningsanteckningen.

Jävsfrågor i valkretsnämnden och den kommunala centralvalnämnden avgörs utifrån förvaltningslagen. I vallagen ska för tydlighets skull tas in en bestämmelse om detta. Valkretsnämnden och den kommunala centralvalnämnden svarar bland annat för rösträkningen vid val.

De föreslagna ändringarna ska skapa större klarhet när det gäller att bedöma jävssituationer hos valmyndigheterna och se till att väljarna fortfarande har förtroende för valsystemet.

Efter kommunalvalet 2012 visade det sig vara nödvändigt att analysera den reglering som gäller jäv för valmyndigheterna. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade då att förfarandet där en kandidats make hade deltagit i kontrollräkningen av röster hos den kommunala centralvalnämnden var lagstridig.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen