Hoppa till innehåll
Media

Lättare inom EU att lämna in klagomål om näthandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2016 10.12
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har öppnat en tvistlösningsplattform online för konsumenter och företag. Tjänsten är tillgänglig på alla de officiella EU-språken och avgörandet kan på konsumentens begäran ges på hans eller hennes modersmål. Denna s.k. ODR-plattform, dvs. Online Dispute Resolution, finns på adressen http://ec.europa.eu/odr

Tjänsten som upprätthålls av kommissionen fungerar alltså som en kontaktpunkt via vilken t.ex. en finsk konsument kan lämna in ett klagomål till ett alternativt tvistlösningsorgan i en annan medlemsstat. Konsumenten behöver inte längre ta reda på vilket tvistlösningsorgan som är behörigt att behandla ärendet och kan lämna in klagomålet på sitt eget språk.

Vad är nytt?

Alla företag som är verksamma inom EU och tillhandahåller konsumenter tjänster och produkter online ska på sina webbplatser ha en elektronisk länk till ODR-plattformen efter att den öppnats. Så föreskrivs det i den EU-förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister som trädde i kraft den 9 januari.

Via ODR-plattformen kan en konsument föra en tvist som gäller köp av konsumtionsvaror eller -tjänster på nätet till ett behörigt tvistlösningsorgan för behandling. Om det finns flera alternativa organ, ger ODR-plattformen parterna en möjlighet att välja vilket tvistlösningsorgan som får avgöra ärendet. I Finland omfattar ODR-systemet följande tvistlösningsorgan: konsumenttvistenämnden, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE samt trafikskadenämnden.

Innan ODR-plattformen kontaktas ska konsumenten sända sitt reklamation direkt till tjänsteleverantören. Om parterna inte når enighet, lönar det sig för konsumenten att ta kontakt med konsumentrådgivningen eller, vid en gränsöverskridande tvist, med Konsumenteuropa. Det här är ofta ett snabbare och smidigare sätt att reda ut tvister än via klagomål.

Hjälp speciellt vid gränsöverskridande tvister

Via ODR-plattformen kan en konsument föra sitt ärende till alla de europeiska tvistlösningsorgan som iakttar de krav och principer som EU uppställt i fråga om bl.a. sakkunskap, oberoende, opartiskhet, effektivitet och legalitet.

Alla medlemsstater ska ha alternativa tvistlösningsorgan inom alla sektorer av konsumenthandeln. Förfarandereglerna i olika länders tvistlösningsorgan kan dock avvika från de finska; en del tvistlösningsorgan tar ut behandlingsavgifter, en del har tröskelvärden i fråga om tvistens ekonomiska värde och en del ger bindande, verkställbara avgöranden.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen