Hoppa till innehåll
Media

Vattenlagens bestämmelser om nyttjanderätt ska ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 15.02
Pressmeddelande
Det föreslås att vattenlagens bestämmelser om tvångsinlösen och nyttjanderätt ska ändras. Avsikten är att få vattenlagen att överensstämma med grundlagen så att den s.k. fullmaktslagen som stiftats i form av en undantagslag kan upphävas. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 21 december 2016.

Enligt propositionen ska tvångsinlösen eller upplåtande av nyttjanderätt, som i fråga om verkningarna kan jämställas med inlösen, av ett område som behövs för att genomföra ett vattenhushållningsprojekt i fortsättningen kräva att projektet är påkallat av ett allmänt behov. Till projekt som är påkallade av ett allmänt behov hör bland annat samhälleligt viktiga projekt för att trygga av energiförsörjning, vattentjänster, telekommunikation eller förbindelser. Det kan också vara fråga om projekt för att främja naturvård eller allmänt utnyttjande av området för rekreation eller till exempel beredskap inför extrema väder- och vattenförhållanden.

Den föreslagna ändringen skulle inte ha några konsekvenser för största delen av vattenhushållningsprojekten. Ändringarna kan dock göra det svårare att genomföra sådana projekt för höjning av medelvattenståndet eller för att bygga små vattenkraftverk som inte uppfyller kravet på allmänt behov och som kräver upplåtande av nyttjanderätt som kan jämställas med tvångsinlösen.

Rör och ledningar ska kunna dras under älvar på anmälan

Det föreslås att omfattningen av tillståndsplikten enligt vattenlagen till vissa delar begränsas. I fortsättningen ska anläggande av en vatten-, avlopps- eller kraftledning under en älv inte längre i alla situationer kräva tillstånd. I fortsättningen ska det i regel räcka att projektet anmäls till vattenområdets ägare och den behöriga registermyndigheten.

Till följd av denna ändring skulle uppskattningsvis ca 50 projekt per år överföras från tillståndsförfarande till anmälningsförfarande, vilket skulle försnabba myndighetsbehandlingen. Närmare bestämmelser om sättet att genomföra anmälningspliktiga projekt ska enligt förslaget utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vissa projekt skulle även i framtiden kräva tillstånd till exempel på grund av deras miljökonsekvenser. Behovet av tillstånd skulle bedömas av myndigheten på basis av anmälan. Att dra rör och ledningar inom sjö- och havsområden ska även i fortsättningen kräva tillstånd.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen